• 24 november 2014

  Bêste Daan, Dat wie in ynteressante diskusje fannewike, oer de pick up keunsten fan Julien Blanc. Yn seminars en op syn website www.pimpingmygame.com leart er jonges dy't dêr wat muoite mei ha hoe'st in frou it bêd yn krije kinst. En dat giet, lit ús sizze, net op de wize dyt'st fan mem leard hast. Dat hjir ôfwizend op reagearre wurdt troch de measte minsken [...]

 • 30 juni 2014

  BAUKE TUINSTRA -  Waarom mogen buitenlandse toeristen Friesland niet missen? Deze vraag werd onlangs gesteld in de Leeuwarder Courant. En ook de provincie heeft ambitie om van 'Fryslân de plek te maken waar toeristen in Nederland het liefst naar toe gaan'. En men gaat zelfs verder: 'Fryslân kan uitgroeien tot een toeristisch topgebied in Noordwest-Europa'. Hiervoor zoekt men goede ideeën. Maar Friesland is geen provincie [...]

 • 6 december 2013

  GERBEN DE VRIES -  Yn 1918 wist minister Cornelis Lely de Zuiderzeewet troch it parlemint te loadsjen. It haaddoel wie de ferkoarting fan de hûnderten kilometers kustline fan de Sudersee troch it oanlizzen fan in ôfslútdyk. Al yn 1891 hie Lely, doe yn syn funksje as ynsjeneur, oanjûn wêr't dizze dyk it bêste lizze koe en tweintich jier letter koe der mei begûn wurde. De [...]

 • 28 november 2013

  GERBEN DE VRIES -  De hjerststoarmen fan 1881 en 1882 hiene in ein makke oan de daam fan Teding van Berkhout tusken Holwert en it Amelân. De mei dizze dyk bedoelde lânoanwinning – op langere termyn sels fan de hiele Waadsee – gie dus net troch. Ynsjeneur Cornelis Lely rekkene in tal jieren letter yn syn Eerste Technische Nota (1886) ôf mei it idee om [...]