Rely-priisfraach 2022 iepensteld

Publisearre op 7 februari 2022

De Rely Jorritsmapriisfraach foar Fryske ferhalen en
gedichten is wer iepensteld. It is de 68ste kear dat de priisfraach
útskreaun wurdt. Wa’t gading meitsje wol, kin in ferhaal en/of fers
ynstjoere. In ûnôfhinklike sjuery hifket de ynstjoeringen anonym en kin
maksimaal  fiif ferhalen en fiif fersen bekroane.  Elk bekroand ferhaal
of gedicht wurdt honorearre mei 1000 euro. De ynstjoertermyn slút 15 maaie
o.s. De sjuery  bestiet út Rianne Blokzijl, Beart Oosterhaven en Oene
Spoelstra.

Rely Jorritsma (Jellum 1905 – Nijmegen 1952) hie yn syn testamint
bepaald dat der alle jierren in priisfraach útskreaun wurde moat foar de
bêste fiif gedichten en fiif ferhalen yn de Fryske taal. Al sûnt 1954
wurdt syn winsk útfierd. De stifting Rely Jorritsmafûns hat de
organisaasje opdroegen oan de stifting  Frysk Letterkundich Museum en
Dokumintaasjesintrum (FLMD). De ynstjoeringen moatte digitaal as bylage
ferstjoerd wurde oan rely@stiftingflmd.frl  Namme, adres en
telefoannûmer fan de ynstjoerders moatte apart yn de e-mail fermeld
wurde, mar bliuwe geheim foar de sjuery. Foar mear ynformaasje sjoch de
webside www.stiftingflmd.frl.

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels