• Freed 31 maaie wie de premjêre fan de Tryater-foarstelling Fanfare. Dit lêste part fan in trijelûk fan Tryater oer de fanfarekultuer dat earder yn ferskate foarmen troch hiel Fryslân luts, [...]

  • Tryntsje Nauta, omslach 'de Moanne' 02-2024

    Yn de nijste edysje fan 'de Moanne', ûnder mear Skelte Braaksma oer syn striplân, keunstferbiner Louwrien Wijers oer wat se learde fan keunstners en fotograaf Johannes Bosgra yn wurd én [...]

De Moanne - febrewaris 2024 - nr 1

As abonnee fan de Moanne kinsto seis kear yn it jier rekkenje op in prachtich tydskrift op de matte.