Optrede foar de frede (5) – Sigrid Kingma: Helden

Publisearre op 18 maart 2022

It gedicht ‘Helden’ is útsprutsen op de literêre middei ‘Optrede foar de frede’, opset troch dichterskollektyf RIXT, literêr tydskrift ‘de Moanne’ en Leeuwarden UNESCO City of Literature. Oarloch wie eat der’t beppes oer prate en pakes oer swije. Dat feroaret, lykas de ynterpretaasje fan ferhalen oer it ferline.

 

Helden

Wêr wienen jo yn de oarloch?

Hoe faak hat se ferteld
oer de jûntsjes kaarten
militêren oan de doar
it lûk ûnder it hea.

Wêr wienen jo yn de oarloch?

We laitsje allegear
sa’n treflike imitaasje fan beppe
dy’t doe al minder waard
hilarysk.

De âlde geast krûpt
yn de nije tiid
sy stienen der, helden sûnder nammen
makken plak oan tafel foar
in libbenslang potsje skaak.

Wêr wienen jo yn de oarloch?
Oare beppe antwurde
‘No, gewoan, thús.’

Se hienen like âld west
beide noch famkes
in ferskil fan fyftich
bommen westliker.

De fraach komt werom
net sa maklik as it klonk
sa grappich net mear
wêr binne wy yn de oarloch?


Helden

 

Waar was u in de oorlog?

 

Hoe vaak heeft ze verteld

over de kaartavondjes

soldaten aan de deur

het luik onder het hooi.

 

Waar was u in de oorlog?

 

We lachen allemaal

zo’n fantastische imitatie van beppe

die toen al slechter werd

hilarisch.

 

De oude geest kruipt 

in de nieuwe tijd

zij stonden er, helden zonder namen

maakten plaats aan tafel voor

een levenslang potje schaak.

 

Waar was u in de oorlog?

Andere beppe antwoordde

‘Nou, gewoon, thuis.’

 

Ze waren even oud geweest

beide nog meisjes

een verschil van vijftig

bommen westelijker.

 

De vraag komt terug

niet zo eenvoudig als het klonk

zo grappig niet meer

waar zijn wij in de oorlog?

 

Kategory
Tags

Gjin tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels