Oanbieding foar Moanne-abonnees

Publisearre op 16 september 2013

Kultureel moanneblêd de Moanne en teaterselskip Tryater biede alle abonnees fan de Moanne in seizoen lang fergees in proeflidmaatskip fan de ‘Freonen fan Tryater’ oan. As jo in mail stjoere nei freonen@tryater.nl û.f.f. proeflidmaatskip de Moanne, dan binne jo yn it seizoen 2013-2014 fergees ‘Freon fan Tryater’.

Dat leveret in soad op:

•          Freonen krije de programmabrosjueres tastjoerd
•          Freonen krije de Freonenijsbrief tastjoerd
•          Freonen ha rjocht op koarting op alle foarstellingen
•          Freonen krije útnoegingen foar aktiviteiten dy’t spesjaal foar har organisearre wurde
•          Freonen wurde frege om – as sy dat wolle – mei te wurkjen oan it ta stân kommen fan in produksje
•          Freonen stypje Tryater om troch te gean mei it ûntwikkeljen fan Frysk(talich) teater

As jo jo oanmelde foar it proeflidmaatskip, dan krije jo in paske tastjoerd. As it proeflidmaatskip goed foldocht, dan kinne jo yn it nije seizoen lid wurde fan de Freonen fan Tryater. It lidmaatskip kostet € 20,- foar in duopas (jildich foar twa minsken), in solopas kostet € 14,-.

 

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels

  • Kategory: Opiny,Teater

    HANS BRANS - Een festival van twaalf dagen om een nieuw artistiek leider welkom te heten - dat is een opmerkelijke, nooit eerder vertoonde openingszet. [...]

  • MARITA DE JONG  - Akteur Freark Smink is yn 1948 berne yn Sondel. Hy hat 15 jier as akteur ferbûn west oan it toanielselskip Tryater. [...]

  • Kategory: Resinsje,Teater

    SOPHIE TEKELENBURG - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Van: Sophie Tekelenburg Aan: redactie de Moanne Datum: 28 april 2004 Onderwerp: “Yerma” van Tryater ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Beste redactie, Yerma, van de [...]