Nûmer 5

Publisearre op 12 september 2016

De lêzende mins, Hein de Graaf
Redaksjoneel, Grinzen oer
Bert-René Luimstra, De spegel
Karen Bies, Treplift
Elske Schotanus, Trijnie van der Wal, De dingen binne net sa’t se binne
Jetske Bilker, Stress yn de sprekkeamer
Steven de Winter, ‘Patafysisch experiment
It Analoge Ambacht
Zander Lamme, Sipke Hoekstra
Portfolio, Jan Enno de Jong
Marieke Vinckers, Met het sterven van de bij, sterven wij
It bêste fan it web
Grytsje Klijnstra, Anna van Lunen, Sjoerd Bootsma, Klooien met de riolering
Allart van der Woude, De metafoar fan it koar
Poëtyske ankerplakken, Lida Dijkstra, Dien L. de Boer
Arjan Hut, Bartle Laverman, Goed zo, ga zo door
Liuwe van der Meer, Fertriet yn wurden en noaten
Jannewietske de Vries, Bûse

 

Tegearrre mei dit nûmer fan de Moanne sil ek nûmer 4 ferskine, in Moanne-special oer de Fryske opera’s. ‘de Ballade fan de tolve opera’s’ leit rûn 24 septimber tegearre mei nûmer 5 by al ús abonnees op ‘e matte.

In abonnemint op de Moanne kostet €40,00 jiers (bûtenlân €50,00). Abonneminten rinne lykop mei it kalinderjier en kinne opsein wurde foar 1 jannewaris. Nimme jo in jierabonnemint geandewei it jier, betelje jo nei rato. In proefabonnemint foar twa nûmers kostet €10,00.

Sykje jo in aardich presintsje? Tink dan ris oan in kado-proefabonnemint op de Moanne. Foar €10,00 stjoere wy de twa earstfolgjende nûmers fan de Moanne nei de persoan oan wa’t jo dy kado jaan wolle. Jo krije dan wer in presintsje fan ús. Klik hjir foar de spesjale oanbieding.

Binne jo stiper fan de Afûk, Tresoar of de Fryske Akademy? Nim dan in abonnemint tjsin in redusearre taryf. Om fan dizze regeling gebrûk te meitsjen, nimme jo kontakt op mei ien fan krektneamde ynstellings. Hawwe jo oars noch fragen oer in abonnemint op de Moanne, mail dan nei: abonnemint@demoanne.nl.

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Atsje Straatsma Redaksjoneel, Stilte foar de stoarm Dirk van Ginkel, MediaLab. Tegengas en wandelzand Portfolio, Eveline van der Pas Elske Schotanus, Jorwert. [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Marijke Koetsier/Studio Smik Redaksjoneel – Subjektive atlas fan Fryslân Abe de Vries, Theunis Piersma: ‘De wrâld, dêr fielst dy ferantwurdlik foar’ Peter [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Anna Sikkes Redaksjoneel, De nije Moanne Dirk van Ginkel, Iedereen moet weten dat ‘Grond’ bestaat Bart Kingma, Novimber Karen Bies, Luzen Pier [...]