Nûmer 4

Publisearre op 2 oktober 2017

De lêzende mins, Karen Bies
Redaksjoneel, Ernst Bruinsma, Aafke Ytsma
Ynhâldsopjefte

Kollum, Karen Bies, Snoeie
Kollum, Jan Gaasenbeek, Dwaze Oorden
It bêste fan it web
Byldzjende keunst, Eeltsje Hettinga, Jelle Schotanus
Ynterview, Wendy Kennedy, Lammert de Hoop, Hans de Jong
Poëzij, Eeltsje Hettinga, De oaljehoven, in film
Byldzjende keunst, Susan van den Berg, Het andere verhaal
Muzyk, Marita de Jong, Dana de Vries, Het verhaal gaat boven alles
Ynterview, Elske Schotanus, Wytze Fopma, Boekbinen as ambacht stjert noait út
Poëtyske Ankerplakken, Adnan Adil, Een morgen in De Alde Feanen
Fotoseary, Snapshots fan Willem Winters
Oersetting, Geart fan der Mear, De klacht fan in frou
Debat, Sikko Cleveringa, Ontwerpen voor de Toekomst
Proaza, Sipke de Schiffart, De oergong
Film, Syds Wiersma, Henk Penninga, Wieke Mollema, It lân neist ús
Muzyk, Beart Oosterhaven, Reboelje 2.mear
Literatuer, Josse de Haan, (Sur)-poëtyske teksten fan Geert Duintjer
Kollum, Tatiana Pratley, La Fiesta

Tegearrre mei dit nûmer fan de Moanne sil ek nûmer 5 ferskine, in ‘Moanne-special’ dy’t typt is troch mear as hûndert meiwurkers op it UIT-Festival Ljouwert, begjin septimber. Beide nûmers lizze ein dizze wike by al ús abonnees op ‘e matte.

In abonnemint op de Moanne kostet €40,00 jiers (bûtenlân €50,00). Abonneminten rinne lykop mei it kalinderjier en kinne opsein wurde foar 1 jannewaris. Nimme jo in jierabonnemint geandewei it jier, betelje jo nei rato. In proefabonnemint foar twa nûmers kostet €10,00.

Sykje jo in aardich presintsje? Tink dan ris oan in kado-proefabonnemint op de Moanne. Foar €10,00 stjoere wy de twa earstfolgjende nûmers fan de Moanne nei de persoan oan wa’t jo dy kado jaan wolle. Jo krije dan wer in presintsje fan ús. Klik hjir foar de spesjale oanbieding.

Binne jo stiper fan de Afûk, Tresoar of de Fryske Akademy? Nim dan in abonnemint tjsin in redusearre taryf. Om fan dizze regeling gebrûk te meitsjen, nimme jo kontakt op mei ien fan krektneamde ynstellings. Hawwe jo oars noch fragen oer in abonnemint op de Moanne, mail dan nei: abonnemint@demoanne.nl.

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Atsje Straatsma Redaksjoneel, Stilte foar de stoarm Dirk van Ginkel, MediaLab. Tegengas en wandelzand Portfolio, Eveline van der Pas Elske Schotanus, Jorwert. [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Marijke Koetsier/Studio Smik Redaksjoneel – Subjektive atlas fan Fryslân Abe de Vries, Theunis Piersma: ‘De wrâld, dêr fielst dy ferantwurdlik foar’ Peter [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Anna Sikkes Redaksjoneel, De nije Moanne Dirk van Ginkel, Iedereen moet weten dat ‘Grond’ bestaat Bart Kingma, Novimber Karen Bies, Luzen Pier [...]