Nûmer 5

Publisearre op 15 oktober 2017

Tik, tik, typ, typ, tik, tik, ratsssss. Tik, tik, typ, typ, tik, tik, ratssssss. Tik, tik, typ, typ, tik, tik, ratsssss. Tik, tik, typ, typ, tik, tik, ratssssss. Tik, tik, typ, typ, tik, tik, ratsssss. Tik, tik, typ, typ, tik, tik, ratssssss. Tik, tik, typ, typ, tik, tik, ratsssss. Tik, tik, typ, typ, tik, tik, ratssssss. Tik, tik, typ, typ, tik, tik, ratsssss. Tik, tik, typ, typ, tik, tik, ratssssss.

By de iepening fan it kulturele seisoen op it UIT-Festival iepene ‘de Moanne’ in âlderwetske redaksje midden yn de Ljouwerter Prinsetún. Tweintich âlderwetske buro’s en likefolle typemasines. Elkenien koe oanskowe en meiskriuwe oan it UIT-nûmer fan ‘de Moanne’.

Yn dit spesjale nûmer fan ‘de Moanne’ de moaiste, raarste, leafste, meast ferwûnderjende en ferrassende kopij dy’t op it UIT-Festival skreaun is troch in redaksje fan mear as hûndert nije ‘Moanne’-meiwurkers.

It UIT-nûmer fan ‘de Moanne’ wurdt jo oanbean troch de redaksje fan ‘de Moanne’ en yn it bysûnder troch stedskeunstner Jamila Faber, Nick de Mooij fan de typemasines, it UIT-Festival, striptekener Skelte Braaksma, Leeuwarden Studiestad, teaterresinsint Marit de Weerd en de mear as hûndert meiwurkers dy’t op it UIT-Festival meiskreaun hawwe oan dizze typyske ‘Moanne’.

Ek ris meiskriuwe? ‘de Moanne’ is altyd op syk nei minsken dy’t goed skriuwe kinne en skerp tinke. Bydragen, reaksjes, opmerkings en ideeën binne fan herte wolkom en kinne stjoerd wurde nei: reaksje@demoanne.nl.

 

Wendy de Jong, stazjêre fan ‘de Moanne’

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Atsje Straatsma Redaksjoneel, Stilte foar de stoarm Dirk van Ginkel, MediaLab. Tegengas en wandelzand Portfolio, Eveline van der Pas Elske Schotanus, Jorwert. [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Marijke Koetsier/Studio Smik Redaksjoneel – Subjektive atlas fan Fryslân Abe de Vries, Theunis Piersma: ‘De wrâld, dêr fielst dy ferantwurdlik foar’ Peter [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Anna Sikkes Redaksjoneel, De nije Moanne Dirk van Ginkel, Iedereen moet weten dat ‘Grond’ bestaat Bart Kingma, Novimber Karen Bies, Luzen Pier [...]