Nûmer 2

Publisearre op 4 maart 2015

De lêzende mins, Bouwe Brouwer
redaksjoneel, Wêr is de nije Fryske roman?
ynhâldsopjefte
Karen Bies, Arend
Martin Reints, Taal
It bêste fan demoanne.nl
Elske Schotanus, Lotte Middendorp, Ik wol dat hynder wêze!
Portfolio, Lotte Middendorp
Erik Betten, Gerbrandy, een boeiend portret
Dirk van Ginkel, Willem Zoetendaal, Schenking ‘Rietveldfotografie’ aan Fries Museum
Eppie Dam, Ecce Homo
Sytske Veltman en Albert van der Meer, Dreyfus-hulde yn Fryslân
Elske Schotanus, Machiel Braaksma, It meast bysûnder boek ea
Sjoerd Bottema, Fjoerproef
Aggie van der Meer, De Ein
Froukje Sijtsma, Museum fan binnenút
Marboei, Remco de Vries, Elske Kampen
Sitebuorster Ie, Elske Kampen
Nynke van der Zee, Atsje Lettinga, Fiele sûnder nei te tinken
Alex Riemersma, Trijetalige bern wurde wrâldboargers
Geart van der Meer, Twa oersettingen fan de Odyssee
Froukje Sijtsma, Hilde Mulder, Jeugdteaterskoalle Meeuw, nei 25 jier faktor fan betsjutting
Marga Claus, Frijheid fan mieningsutering

 

In abonnemint op de Moanne kostet €40,00 jiers (bûtenlân €50,00). Abonneminten rinne lykop mei it kalinderjier en kinne opsein wurde foar 1 jannewaris. Nimme jo in jierabonnemint geandewei it jier, betelje jo nei rato. In proefabonnemint foar twa nûmers kostet €10,00. In los eksimplaar fan de Moanne kostet €6,50.

Sykje jo in aardich presintsje? Tink dan ris oan in kado-proefabonnemint op de Moanne. Foar €10,00 stjoere wy de twa earstfolgjende nûmers fan de Moanne nei de persoan oan wa’t jo dy kado jaan wolle. Jo krije dan wer in presintsje fan ús. Klik hjir foar de spesjale oanbieding.

Binne jo stiper fan de Afûk, Tresoar of de Fryske Akademy? Nim dan in abonnemint tjsin in redusearre taryf. Om fan dizze regeling gebrûk te meitsjen, nimme jo kontakt op mei ien fan krektneamde ynstellings. Hawwe jo oars noch fragen oer in abonnemint op de Moanne, mail dan nei: abonnemint@demoanne.nl.

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Atsje Straatsma Redaksjoneel, Stilte foar de stoarm Dirk van Ginkel, MediaLab. Tegengas en wandelzand Portfolio, Eveline van der Pas Elske Schotanus, Jorwert. [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Marijke Koetsier/Studio Smik Redaksjoneel – Subjektive atlas fan Fryslân Abe de Vries, Theunis Piersma: ‘De wrâld, dêr fielst dy ferantwurdlik foar’ Peter [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Anna Sikkes Redaksjoneel, De nije Moanne Dirk van Ginkel, Iedereen moet weten dat ‘Grond’ bestaat Bart Kingma, Novimber Karen Bies, Luzen Pier [...]