• 24 juli 2015

    NYNKE VAN DER ZEE -  In groepke muskeseinen waggelet op har gemak troch de grutte foartún, wylst trije katten hearlik yn it sintsje lizze te sliepen. Wa’t binnenstapt yn de Muzykpleats fan Atsje Lettinga en Sander Stienstra yn Bûtenpost, stapt yn in oare wrâld. In wrâld fan kalmte, fan thúskommen, mar boppe-al in wrâld fol muzyk. Nûmers skriuwe, bands opnimme, pianoles, bandrepetysjes en iepenloftspullen. "Muzyk [...]

  • 4 maart 2015

    De lêzende mins, Bouwe Brouwer redaksjoneel, Wêr is de nije Fryske roman? ynhâldsopjefte Karen Bies, Arend Martin Reints, Taal It bêste fan demoanne.nl Elske Schotanus, Lotte Middendorp, Ik wol dat hynder wêze! Portfolio, Lotte Middendorp Erik Betten, Gerbrandy, een boeiend portret Dirk van Ginkel, Willem Zoetendaal, Schenking 'Rietveldfotografie' aan Fries Museum Eppie Dam, Ecce Homo Sytske Veltman en Albert van der Meer, Dreyfus-hulde yn Fryslân [...]