Nûmer 1

Publisearre op 22 januari 2015

De lêzende mins, Linus Harms, Lalibela, Ethiopië
redaksjoneel, Wy libje yn tiden fan ebola
ynhâldsopjefte
Karen Bies, Mark en Waling
Sjoerd Bottema, Famyljeberjochten
It bêste fan demoanne.nl
Adwin de Kluyver, Bojan Bajic, Zaal 2 is het eiland
Bert de Jong, Fryslân yn in modern jaske
Gerard de Jong, Kees Kuiken, Een echte Biltkert is de overtreffende trap van een Fries
Bart Kingma, Geuzen en hurdsturten
Hans Koppen, Hayo Apotheker, Besturen is filosofie in actie
Portfolio, Saskia Wagenvoort
Nikolaj Bijleveld, Leven, werk en gedachtegoed van Anne Mankes Zernike
Hans Smelik, Multatuli en Ingelheim, in reisympresje
Baukje Wytsma, Ferlies
Marboei, Remko de Vries, Arjan Hut
Burgumer Mar, Arjan Hut
Tineke Steenmeijer, Obe Postma, De kuier
Gerbrich de Jong, Mycophobia
Pier Bergsma, Bedrige identiteit fan Folkertsma oant Finkielkraut
Greet Andringa, Leafste
Marrit de Schiffart, Bûten de lijntsjes mei Quinten Rijnja
Marga Claus, Saai

In abonnemint op de Moanne kostet €40,00 jiers (bûtenlân €50,00). Abonneminten rinne lykop mei it kalinderjier en kinne opsein wurde foar 1 jannewaris. Nimme jo in jierabonnemint geandewei it jier, betelje jo nei rato. In proefabonnemint foar twa nûmers kostet €10,00. In los eksimplaar fan de Moanne kostet €6,50.

Sykje jo in aardich presintsje? Tink dan ris oan in kado-proefabonnemint op de Moanne. Foar €10,00 stjoere wy de twa earstfolgjende nûmers fan de Moanne nei de persoan oan wa’t jo dy kado jaan wolle. Jo krije dan wer in presintsje fan ús. Klik hjir foar de spesjale oanbieding.

Binne jo stiper fan de Afûk, Tresoar of de Fryske Akademy? Nim dan in abonnemint tjsin in redusearre taryf. Om fan dizze regeling gebrûk te meitsjen, nimme jo kontakt op mei ien fan krektneamde ynstellings. Hawwe jo oars noch fragen oer in abonnemint op de Moanne, mail dan nei: abonnemint@demoanne.nl.

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Atsje Straatsma Redaksjoneel, Stilte foar de stoarm Dirk van Ginkel, MediaLab. Tegengas en wandelzand Portfolio, Eveline van der Pas Elske Schotanus, Jorwert. [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Marijke Koetsier/Studio Smik Redaksjoneel – Subjektive atlas fan Fryslân Abe de Vries, Theunis Piersma: ‘De wrâld, dêr fielst dy ferantwurdlik foar’ Peter [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Anna Sikkes Redaksjoneel, De nije Moanne Dirk van Ginkel, Iedereen moet weten dat ‘Grond’ bestaat Bart Kingma, Novimber Karen Bies, Luzen Pier [...]