Kramtried – De Flechtling

Publisearre op 1 mei 2014

Artur Poterski makke in striptekening fan it nûmer De Flechtling, dat Geart Tigchelaar skreau foar syn band Kramtried. Wêr helje dy mannen har ynspiraasje wei? de Moanne prate mei de beide keunstners.

Hoelang tekenesto al? Hoe is dy leafde oait begûn?
‘Ik teken al zo lang ik me kan herinneren. Van mijn moeder hoorde ik dat ik vroeger al veel bezig was met vooral zwarte stiften. Voor mij persoonlijk als doel om de zwarte lijnen te simuleren van de tekenfilms die constant aan mijn netvlies werden tentoongesteld. Mijn moeder zag dit echter als een symptoom van depressie, daardoor werd ik door mijn jeugd heen gedwongen om met “meer kleur” te tekenen. Maar door de tijd heen werd ik steeds opstandiger en onafhankelijker zoals elke fatsoenlijke puber, en is mijn zwart-witte stijl voorgoed wedergekeerd. Aangezien mijn liefde voor striptekenen zo vroeg is begonnen zou ik me niet kunnen voorstellen wanneer en hoe deze is ontstaan, zover ik me herinner zat ik altijd A4’tjes te vouwen in vier delen om daarin een kort verhaaltje te tekenen. Mijn liefde voor strips heeft op mijn negende levensjaar een revolutie doorgemaakt wanneer ik mijn eerste stripalbum van Joop Klepzeiker (door mijn favoriete striptekenaar Eric Schreurs) ontving. Hierdoor werd ik voorgesteld aan een erg vunzige en grimmige tekenstijl waarbij de straten gevuld waren met zuiplappen, prostituees en hun maquereaus (pooiers, loverboys). Dit vormde een toen nog abstractie wat ik reeds heb vertaald naar een concept van het aanschouwen van de schoonheid in “het lelijke”. Mijn tweede wenteling nam plaats wanneer ik voorgesteld werd aan de Oosterse striptekenkunst. De zwart-witte stijl sprak me erg aan en heeft een grote invloed gehad op hoe ik nu teken.’ 

Do hast fan in tekst fan Kramtried in strip makke. Koesto dy band al?
‘Ik moet toegeven dat ik voor het strip-project nog niet bekend was met Kramtried, en er waren ook weinig voorbeelden van de band verkrijgbaar op het internet. Maar daar is kortgeleden verandering in gekomen nadat mijn strip was voltooid en ik deze heb gedeeld met de bandleden van Kramtried. Ik kan nu zeggen dat ik persoonlijk contact heb gehad met Geart Tigchelaar, de drummer van de band die mij heeft ingelicht over hun plannen met het opnemen van hun debuut-album waaronder dus ook het nummer De Flechtling. De jongens waren erg enthousiast over mijn product en we hebben erover gehad om de strip uit te werken naar een geanimeerde muziek-video.’

Hoe hast it meitsjen fan de strip oanpakt?
‘Ik probeerde ten eerste uit bestaande muziekfragmenten van de band een impressie te creëren waar ik uiteindelijk de sfeer van de strip op zou gaan baseren. Daarna kwam het meest moeizame deel, namelijk het vertalen van de tekst. Aangezien ik zelf geen Fries kan lezen, praten, schrijven of verstaan deelde ik de songtekst met mijn Friestalige studiegenoten die er zelf ook veel moeite mee hadden. Hierop besloot ik om met de tekst terug te gaan naar mijn opdrachtgever, die daaropvolgend advies vroeg aan haar schoonvader (een oud-leraar Fries) die er zelfs een oud Fries woordenboek bij moest pakken. Nadat de tekst was “ontcijferd” probeerde ik het in verschillende scenario’s te verwerken waaronder over een ontsnapte Frisii van een Romeinse oorlogskamp. Maar uiteindelijk koos ik voor een Tweede Wereldoorlog georiënteerd verhaal omdat deze beter aansloot op de songtekst. Hieruit werkte ik een storyboard uit en tekende het product op papier.’

Hoe bisto ta dizze yllustraasjes kommen?
‘Voor deze strip heb ik invloeden gehaald uit oorlogsfilms waaronder Escape from Sobibor en Defiance. Verder heb ik een enorm voorbeeld genomen aan een hoofdstuk van de Japanse horror-strip door Kouta Hirano genaamd Hellsing, waarin een grote vloot aan nazi-vampiers hun bloedlust lest door de bewoners van London te verorberen onder de songtekst van een bijpassend liedje. Deze scene had eerder al een groot indruk op mij achtergelaten en ik wou proberen een dergelijk effect te genereren. Ik koos ervoor om te kleuren met één grijstint op basis van het werk van een andere Japanse striptekenaar, Atsushi Kaneko. Ik wou hierdoor zien wat voor resultaat ik kon behalen uit een minimale aanpak.’

Mei wat foar materiaal wurkesto meastal? Hasto al earder publisearre?
‘Zoals ik hierboven heb vermeld ben ik erg minimalistisch te werk gegaan, bewapend met enkel papier, gum en een vulpotlood van de HEMA. Daarna heb ik mijn strip ingescand en verder bewerkt op de computer. Ik heb hiervoor een kleine one-shot gepubliceerd genaamd Ace’s Vultures, maar ben nu nog bezig met mijn stijl te ontwikkelen en pas te publiceren wanneer mijn stijl op een dusdanig niveau is waar ik zelf content over ben. Dus ik hoop dat jullie in de nabije toekomst meer van mij krijgen te zien, op papier, doek of scherm.’

Artur Poterski (18, Police, Poalen) is tekener. Sjoch ek: arturpoterski.hotglue.me.


Geart, it is in ynkringende tekst dy’tsto skreaun hast. Wat hiesto sels foar eagen doe’tsto dy tekst makkest? Wêr hellesto dyn ynspiraasje wei doe’tsto dy tekst skreaust?
‘Wy hiene in melody betocht en dêr moast fansels ek in tekst by. Om’t der suver wat in dravend ritme yn sit, kaam my in byld op fan in flechtsjend persoan. Dêr giene de assosjaasjes op fierder. Ik mei wol graach oer in swart rantsje. Wy spylje op it lêst ek metal (seit er mei in glim op it gesicht).’

By de tekst fan Kramtried hawwe wy ferskate minsken ynskeakele om achter de krekte oersetting fan guon Fryske wurden te kommen. It Frysk datsto brûkst, is net direkt sprektaal. Hoe paksto it meitsjen fan sa’n songtekst oan?
‘Tsja, ik haw Frysk studearre, dus ik haw sadwaande wol wat idioom ta myn beskikking as ik dat yn alle beskiedenheid sizze mei. It boartsjen mei taal en de krekte wurden fine is foar my in grutte hobby. En dêrby mei ik graach ris wat oare wurden brûke as dy’t men mûnling brûke soe. Ik dichtsje ek wolris, dit is net folle oars. Der moat gewoan efkes in kearsankje yn (seit er mei wer in glim op it gesicht).’

Do bist de drummer fan de band. In oarenien sjongt dyn teksten. Kinsto in protte fan dysels kwyt yn dyn teksten, as in oarenien se dêrnei sjongt of útsprekt? Hâldt dat dy net tsjin yn dyn kreativiteit?
‘Ik tink dat it earder oarsom wurket, as ús sjonger (en gitarist), Anne Renze, der wol wat mei kin. As it no sa is dat hy der neat mei wurde kin om’t de tekst him hielendal neat seit of it der domwei net mei iens is, soe dat earder in stroffelstien wêze. Dêrmei bedoel ik dat it foar my totaal gjin beheining is dat in oar de teksten sjongt. Dan haw ik de tekst al skreaun en belibbe, om it sa te sizzen. Dat hâldt my yn myn kreativiteit totaal net op.’

Geart Tigchelaar is drummer by Kramtried. Sjoch ek www.kramtried.com.

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels

  • Kategory: Strips

    Jan-Rutger Hoekstra makke in striptekening fan it nûmer Hurdfytser, dat Emiel Stoffers skreau foar syn band De Hûnekop. Wêr helje dy mannen har ynspiraasje wei? [...]

  • Kategory: Strips

    Bert Tacoma makke in striptekening fan it nûmer Frije Friezen, dat Jeroen 'Baba' Wijnand skreau foar syn band Babalive. Wêr hellet de mannen har ynspiraasje wei? [...]

  • Kategory: Strips

    Edith Stultiens makke in striptekening fan it nûmer Dikke Reade Hoanne, dat Feiko Wouda skreau foar syn band Healers. Wêr helje sy de ynspiraasje wei? de Moanne prate mei de [...]