• 21 juni 2011

  De sjogger sjocht greiden, gebouwen, diken en marren mei faasje oan him foarby razen. Yn dizige ierdetinten, dan wer izige wetterkleuren. Bylden skimerje troch oare bylden hinne dy’t stiloan ferdwine. Klanken boazje oan en nimme ôf. Fan fierren sjonge frouljusstimmen Fryske wurden mei langhalige dûbelklanken. De stimmen draaie om inoar hinne yn wringende dissonanten om dan wer byinoar te kommen yn swietlûdige harmonijen. It binne [...]

 • 20 mei 2011

  Sytze Pruiksma en de bruorren Elmar en Remco Kuiper steane foar in hikke op it Marsumer Aldlân, dat diel útmakket fan in stikmannich greidefjilden tusken Marsum en Dronryp. “Fan hjir oant de benzinepomp oant en mei it kanaal dêre.” Remco wiist yn ’e fierte. “Sa’n 120 hektare mei rûchwei sa’n fivenfjirtich broedsjes. Tweintich ljip en foar de rest foaral skriezen, wat strânljippen en hjir en [...]

 • 5 mei 2011

  EELTSJE HETTINGA -  As der ien ding is dat net yn it tinken fan byldzjend keunstner Koos van der Sloot (57) past, dan is dat it sizzen: in aai is in aai is in aai. Yn syn assemblaazjes, romtlike konstruksjes, opboud út alderhande soarten fan leechsûge aaien – fan hinne- en kwartelaaien oant en mei Amerikaanske ‘loopeendeieren’ – binne de dingen altyd mear as wat [...]

 • 7 april 2011

  Maaiefakânsje 2010, Gita Hacham jout in kursus toanielskriuwen oan de Jeugdteaterskoalle. De opdracht: skriuw in monolooch oer dysels. De einpresintaasje leveret ferbjustere reaksjes op. Foaral by de âlden fan de dielnimmers. Dat is wol hiel persoanlik. Reden genôch foar artistyk lieder Hilde Mulder om Hacham in goed jier letter nochris út te noegjen. De opdracht: meitsje fan it rûge materiaal fan ferline jier in toanielstik. [...]

 • 25 februari 2011

  AN DE WREDE - Ira Judkovskaja yn petear mei Nynke Laverman oer Macbeth. Wat maakt voor jou dit stuk zo mooi? Nynke Laverman: De goede en de kweade kant fan de minske lizze ticht bymekoar. Dat is it sintrale tema fan Macbeth. Swart en wyt, dei en nacht. Shakespeare hat dy tematyk oeral yn ferweve en lit dy tsjinstellingen hieltyd weromkomme. Yn alle personaazjes, mar [...]

 • 25 februari 2011

  KAREN BIES - Twa kear hat er listlûker west fan de FNP by de steateferkiezings, no hat er it stokje oerjûn oan Annigje Toering. Fraksjefoarsitter Johannes Kramer (1967) fûn dat it tiid wie foar in nij gesicht. Hy bliuwt wol kandidaat-deputearre, mocht de FNP diskear yn it kolleezje komme. ‘We binne acht jier mei alle FNP-steateleden trochgien, mar we wolle no fernije. Dêrnjonken spilet dat [...]

 • 3 februari 2011

  MARIEKE VINCKERS - Foar grafysk ûntwerper en striptekener Richard Bos jildt itselde as foar striptekener Charles Guthrie: beide ha se net foar it fak leard, striptekenjen sit har gewoan yn it bloed. Tegearre wurkje se oan in projekt fan Aed Levwerd. De feriening jout yn febrewaris in boek út oer de moard op Jan Wielinga. It ferhaal spilet him ôf yn de jierren tritich fan [...]

 • 1 februari 2011

  HIDDE BOERSMA -   Klaas Bruinsma (Easterein, 1931) is de bejubele en bekroande oersetter fan in weareld oan klassike, midsieuske en moderne literêre wurken nei it Frysk. Hy hat lanlik namme makke mei syn oersettings fan Homêros’ Iliasen Odusseia. Sûnt koart kinne wy mei tank oan Bruinsma wer trije klassikers yn ús eigen taal lêze: De Striid tusken Froasken en Mûzen, in parody op de Iliasfan [...]

 • 5 januari 2011

  BAS SLEEUWENHOEK -  Weerman Hans de Jong uit Gorredijk won het vertrouwen van miljoenen Nederlanders met een radiopraatje en rubrieken in de kranten. Toch kennen weinigen zijn gezicht. ‘Het Kleine KNMI’, zoals hij ook werd genoemd, blikt terug op zijn eerste thermometer, zijn tijd als leraar en zijn collega Jan Pelleboer: ‘Ze noemden ons “de wespen”.’ Soms lijkt de elektriciteit in de lucht te hangen. [...]