• 3 november 2015

  SJOERD BOTTEMA -  Yn it djippe suden fan Kanada stiicht in fûgeltsje op foar de tocht oer de see, nei it fêstelân fan Europa, in reis dy’t syn einbestimming fynt by, of all places, it Einumer Wiel, in kwelderdobbe yn ‘e omkriten fan Einum, in buorskip yn in ferlitten úthoeke fan noardlik Fryslân. It is in unikum, de reis fan it fûgeltsje, noch noait earder [...]

 • 2 november 2015

  Dizze boeken bespruts Ernst Bruinsma sneon yn it programma 'Op en út' fan Douwe Heeringa. Live fanút kafee De Bak:   - Froon Akker, Einum. Elikser, Ljouwert 2015. Winner Gysbert Japicxpriis 2015. www.froonakker.nl - Alex Boogers, Alleen met de goden. Uitgeverij Podium, Amsterdam 2015. www.uitgeverijpodium.nl - Saskia de Coster, Wat alleen wij horen. Prometheus, Amsterdam 2015. www.uitgeverijprometheus.nl      

 • 30 oktober 2015

  Begjin oktober binne foar it twadde jier gedichten foar it projekt 'Poetic Potatoes' ferstjoerd nei Malta. Under tafersjoch fan wethâlder Boukje Tol fan de gemeente 't Bildt binne de gedichten fan Sannemaj Betten, Albertina Soepboer, Wilco Berga, Bartle Laverman en Arjan Hut op transport set nei Valetta. 'Poetic Potatoes' is in projekt fan de Stichting Bildse Aardappelweken yn it kader fan Ljouwert Kulturele Haadstêd 2018. de Moanne fersoarge de seleksje fan [...]

 • 27 oktober 2015

  Foar it literêre útwikselingsprojekt mei Valetta 2018, ‘Poetic Potatoes’, joech de Moanne de dichters Albertina Soepboer, Sannemaj Betten, Bartle Laverman, Arjan Hut en Wilco Berga de opdracht om in oade oan de jierpel en it Bildt te skriuwen. Fiif filmmakkers, Heleen Haijtema, Elmar Kuiper, Piter Hettinga, Sytse Jansma en Richard van der Laan, lieten har ferfolgens ynspirearje troch de gedichten en makken fiif bysûndere films dy’t [...]

 • 26 oktober 2015

  TSJOMME DIJKSTRA -  Foar it twadde jier op rij bea snackbuffet Het Vliet op in tsjustere oktoberjûn ûnderdak oan in literêr festival. Sa wie it mooglik dat op ien en deselde jûn skriuwers, dichters en presintatoaren dy’t harkje nei nammen as Leon Verdonschot, Marleen Stelling, Henk van Straten, Mohammed Benzakoer en Willem Schoorstra yn in Ljouwerter snackbar delstrutsen. Yn samar in snackbar yn Ljouwert, krekt [...]

 • 20 oktober 2015

  REINIER SALVERDA - Dit is in boek dat jim lêze moatte, in boek fol prachtich moai Frysk, mei in grut en nijsgjirrich ferskaat oan sântjinde-iuwske gedichten, ferhalen, deiboekfragminten, twapetearen, sprekwurden en siswizen, yn teksten fan Gysbert Japix (waans 350ste jier fan ferstjerren wy yn 2016 bezinken), mar ek fan in tal oaren út syn tiid dy’t net minder fleurich skriuwe kinne, ûnder oaren Jacques Vredeman, [...]

 • 13 oktober 2015

  EELTSJE HETTINGA -    I Der langhalzje wurden, net te ferstean, yn it geweld fan wyn oer mûnings fan rivieren by see, mei skippen op drift en pûsters, skuorrend oan alles wat noch in hâld fine wol: in swaaiende foet tsjin de warring, in stikmannich hannen oan de rourânen fan in flot en yn it wantij de sakjende skouders fan in ruter op in bensinefet, [...]

 • 12 oktober 2015

  Bêste Koos Tiemersma, achte oanwêzigen, Yn it foarste plak graach myn hertlike lokwinsk, út namme fan de Fryske Akademy, oan de bekroande skriuwer fan hjoed, Koos Tiemersma alias Froon Acker, mei de Gysbert Japixc-priis 2015, him takend foar syn lêste roman, 'Einum'. 'Einum' is in besûnder boek, en dêr woe ik hjir graach trije dingen oer sizze. It earste besûndere is, dat 'Einum' in e-book is [...]

 • 9 oktober 2015

  Moarn kriget Koos Tiemersma yn Boalsert de Gysbert Japicxpriis útrikt foar syn roman 'Einum'. Op de webside fan de Moanne stiet sûnt hjoed it dossier 'Koos Tiemersma' online. Yn dit dossier jout de Moanne omtinken oan it hiele oeuvre fan de skriuwer.