• 2 juni 2013

  Zondag 2 juni om 15.00 uur het Pioenroos-concert in de kerk van Wijnaldum met het Filofonisch Orkest. Het Filofonisch Orkest is een groep enthousiaste amateur-musici, bestaande uit hout- en koperblazers, een slagwerker/zanger/presentator en een pianist onder leiding van dirigent Arjen Wassink. Het repertoire bevat (modern) klassieke en lichte muziek, met vaak verrassend bewerkte composities van bijvoorbeeld Bach, Debussy, Shostakovich, Mahler of Bernstein én speciaal voor het [...]

 • 31 mei 2013

  Vrijdag 31 mei om 20:00 uur staat Peter Doran, samen met Brian Murphy op lap steelgitar, in de Kultuurfabriek Kooi-Aap in Oude Leije. Er zijn slechts beperkt kaarten verkrijgbaar, vol is vol. Kaarten á €17,50 zijn online te bestellen via de website. Adres Kultuurfabriek Kooi-Aap: Leijester Hegedyk 27b, 9071 XB  in Oude Leije    

 • 26 mei 2013

  Op zondag 26 mei 2013 vindt in Exmorra alweer de vijfde editie plaats van Dichter op de Deel, een poëziemiddag met bekende en nog onbekende dichters onder het gebinte van een stelpboerderij. Na vier succesvolle edities is Dichter op de Deel nu toe aan een Lustrum. Dat wordt onder meer gevierd met een vertaalproject: de Friese dichters lezen een Nederlandse vertaling van hun werk, maar er zullen ook Friese vertalingen te horen zijn [...]

 • 25 mei 2013

  Sneon 25 maaie is der gelegenheid om op in tagonkelike wize yn kontakt te kommen mei literêr skriuwen yn it Frysk. Dielnimmers kinne kieze út twa deiprogramma’s, it iene is wijd oan it skriuwen fan poëzy it oare oan proaza. Moarns wurdt in workshop jûn yn Tresoar, nei de lunch yn De Brasserie wurkje de beide groepen op lokaasje. By moai waar is dat de [...]

 • 14 mei 2013

  De tredde Moanne - Live fan dit jier wurdt holden op tiisdei 14 maaie. Ditkear in temajûn oer de kânsen fan de Fryske waadkust. De jûn bestiet út in lêzing troch lânskipsarsjitekt Peter de Ruyter en in debat. Yn it debat stiet de stelling ‘Fryslân hat him ôfkeard fan de see’ sintraal. Debatlieder foar dizze jûn is Klaas Sietse Spoelstra. - Tiisdei 14 maaie, 20.00 - 21.00 [...]

 • 21 april 2013

  Op snein 21 april sil it ynternasjonale Sander Baan Quartet, ûnder lieding fan de Nederlânske saksofoanist Sander Baan, optrede yn it museumkafee fan Museum Belvédère. De midje begjint om 17.00 oere. Tagongspriis is €10,00 en freonen fan it museum betelje €7,50. Oanmelde by Museum Belvédère fia 0513-644999 of mail nei info@museumbelvedere.nl.    

 • 4 april 2013

  Tongersdei 4 april binne jo fan herte wolkom op in ynformele jûn mei foardrachten fan de dichters Eeltsje Hettinga en Anne Feddema yn galery Hoogenbosch. Yn it wurk fan beide dichters spilet byldzjende keunst in grutte rol. De eksposanten Jochem Hamstra en Tsjibbe Hooghiemstra binne dy jûn ek oanwêzich en noegje jo út om mei harren yn petear te gean oer harren wurk. Mear ynformaasje [...]

 • 24 maart 2013

  Op snein 24 maart iepenet yn Museum Dr8888 de útstalling Toneelgroep Noorder Compagnie, de beginjaren. In oersjochstentoanstelling fan in bysûnder toanielselsskip dat syn oarsprong yn Drachten hie, mei artistyk lieders Jaap Maarleveld en Manon Alving en akteurs as Rutger Hauer en Joop Wittermans. De iepening sil plakfine yn de swarte seal fan de Lawei yn Drachten om 14.00 oere. Tagelyk mei dizze tentoanstelling ferskynt in special [...]

 • 23 maart 2013

  Op 23 maart is der yn it Hannemahuis yn Harns in sympoasium oer de see yn de Fryske literatuer. De lêzings wurde fersoarge troch Nanne Kalma (lietekultuer), Tryntsje van der Steege (proaza) en Bert Looper (moderne poëzij). It program set útein mei in koarte histoaryske ynlieding troch Meindert Schroor. Graach yn it foar opjaan by Tresoar, ynfo@tresoar.nl of tillefoan 058 - 789 0 789.