Herman van der Made

Publisearre op 16 maart 2017

DRIJPIKKEL – 

Yn it Hannemahûs yn Harns is oant 1 april in útstalling te sjen mei wurk fan Loes Vreedeveld en Herman van der Made (Monster, 1936). Mar it is ek wol de muoite wurdich en beset it boekje ‘Beeldstenen’ fan Herman van der Made.

Yn dizze moai fersoarge útjefte binne prachtige foto’s te finen fan it wurk fan Van der Made, dy’t swerfstiennen sjocht as it materiaal foar syn bylden. Yn it boekje is, neist in tekst fan de byldhouwer sels, in tal haiku’s, ek in koarte ynlieding op it wurk opnaam, skreaun troch Marije Bouman.

Van der Made – syn grutte foarbyld is de Japanske keunstner Isamu Noguchi (1904-1988) – giet eins altyd út fan de spesifike foarm en skientme fan in stien en besiket dêr op subtile wize eat oan ta te heakjen, wêrtroch de stien betsjutting krijt. Bouman: ‘De beeldstenen van Herman van der Made zouden als metafoor kunnen worden gezien van het mysterie van het leven. De steen draagt een geschiedenis met zich mee die zich uitstrekt voorbij de horizon van onze kennis. Dit heeft haar vorm bepaald’.

 

Herman van der Made, Uitgeverij Tienstuks. ISBN 978 90 8860 136 1

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels