Gabrielle en Arjan Bedoele it Net Ferkeard: Transformaasje en Jûntiden

Publisearre op 24 december 2023


Arjan hat in supersmûke wurkwike as Dichter fan Fryslân en Gabrielle hat yn Dútslân op de Krystmerke west.

Brêge yn Amsterdam, 1946, it dekôr fan De Avonden fan Reve. Raucamp, Koos / Anefo

Hoe is it om yn de redaksje fan in literêr tydskrift te sitten?

En mei Gabrielle noch wol by Pauper Poëzie no’t se oan in Frjentsjerter grêft wennet?

Arjan stelt fragen oer nepnijs en fertelt hoe’t it is om yn it lichem fan in hûn telâne te kommen.

Mei Poëzy fan Nyk de Vries, Arjan Hut en Gerard Reve.

No is de perfekte tiid om Reve syn De Avonden te lêzen!

(Oant takom jier, hertlike groet, G & A)

Kategory
Tags

Gjin tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels