Foardrachtklip ‘Set de klokken stil’

Publisearre op 13 oktober 2016

MARRIT DE SCHIFFART – 

FeRstival, de jierlikse Fryske foardrachtskriich foar learlingen fan alle foarmen fan fuortset ûnderwiis, wurdt yn 2016 foar de 74e kear organisearre troch Cedin. In tradysje fan hast 75 jier poëzij op ‘e planken. FeRstival smiet winners op lykas Rients Gratema, Nynke Laverman, Theun Plantinga en Tet Rozendal.

Yn dizze foardrachtklip draacht Rients Oppewal ‘Set de klokken stil’ fan W.H. Auden foar (yn in oersetting fan Lida Dykstra). Rients wûn FeRstival 2015, as ekstra priis krige hy dizze opname fan syn foardracht.

De foarrondes fan FeRstival 2016 binne op 4 novimber yn De Lawei yn Drachten en op 13 novimber yn De Stolp yn Snits en yn Zalen Tivoli yn Ljouwert. De finale is op sneon 10 desimber yn Het Posthuis Theater op It Hearrenfean.

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels