Fersterkje dyn skriuwtalint

Publisearre op 22 april 2016

In kreatyf wykein om frisse ideeën op te dwaan          

Datum: 3 – 5 juny 2016

Begelieding: Jelma Knol en Piter Boersma

Priis folpension: € 230,- twapersoanskeamer Brêge

Ynskriuwing:  www.folkshegeskoalle.nl

Wolst ferhalen of gedichten skriuwe of dochst dat al, mar hast wol ferlet fan wat stipe en fierdere ûntwikkeling? Dêr is dit wykein foar. Hoe pak ik it oan? Hoe krij ik it better? Faaks hast ferlet fan nije ynspiraasje.

Der wurde tips en oefeningen jûn dêr’t wy de natuer fan Skylge by brûke. Hoe kinst dyn wurk opfrisse, nij libben ynblaze ast tinkst datst yn blokkades of rûtines fêstrinst. Us poëzy- en proazaoefeningen kinne dy dêrby helpe. Lit de Skylger wyn de holle leech blaze en besteegje in wykein oan it fersterkjen fan dyn eigen skriuwerskip mei teory en praktyk yn in ynspirearjende omjouwing.

Piter Boersma is skriuwer en dichter en redakteur fan literêr tydskrift Ensafh. As útjouwer en redakteur is er belutsen by Utjouwerij Hispel.

Jelma Knol is ek redakteur fan Ensafh. Se hat tweintich jier redakteur Fryske literatuer west by útjouwerij Friese Pers Boekerij.

 

VERSTERK JE SCHRIJFTALENT

Een creatief weekend om frisse ideeën op te doen  

Datum: 3 – 5 juni 2016

Begeleiding: Jelma Knol en Piter Boersma

Prijs volpension: € 230,- tweepersoonskamer Brêge

Inschrijven:  www.folkshegeskoalle.nl

Wil je Friestalige verhalen of gedichten schrijven, of doe je dat al, maar heb je behoefte aan wat steun en verdere ontwikkeling? Daar is dit weekend voor. Hoe pak ik het aan? Hoe kan het beter? Misschien heb je behoefte aan nieuwe inspiratie.

Er worden tips en oefeningen gegeven waar we de eilander natuur bij gebruiken

Hoe kun je je werk opfrissen, nieuw leven inblazen als je denkt dat je in blokkades en routines vastloopt. Onze poëzie- en prozaoefeningen kunnen je daarbij helpen.

Laat de wind van Terschelling je hoofd leeg blazen en besteedt een weekend aan het versterken van je eigen schrijverschap met theorie en praktijk in een inspirerende omgeving. Het weekend kan nieuw werk opleveren, of een opening als je ergens bent vastgelopen.

Jelma Knol is redacteur en schrijfster van korte verhalen en columns. Ze is twintig jaar redacteur Fryske literatuur geweest bij uitgeverij Friese Pers Boekerij. Pieter Boersma is schrijver en dichter en redacteur van Ensafh. Hij is als uitgever en redacteur betrokken bij Utjouwerij Hispel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels