Fergees tagonklike yntroduksjeles Skriuwersfakskoalle

Publisearre op 1 februari 2024

Benijd nei dyn skriuwtalint? Nei watsto yn de pinne hast, watsto te fertellen hast? Kom dan nei de fergees tagonklike yntroduksjeles fan de Skriuwersfakskoalle.

Wolst graach mear en bettere ferhalen skriuwe yn it Frysk? Dan bist wolkom by de Skriuwersfakskoalle, in gearwurking fan Ljouwert UNESCO City of Literature, Tresoar en Schrijversvakschool Groningen. Op woansdei 28 febrewaris set it lesblok Skriuwtechniken A wer útein by Tresoar yn Ljouwert. Op woansdei 7 febrewaris is der in fergees tagonklike yntroduksjeles.

Mear witte? Sjoch dan gau op de webside fan Leeuwarden City of Literature.

Kategory
Tags

Gjin tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels