De Moanne nr 4 – De Kleau

Publisearre op 13 september 2022

Sietske Harkema

Sietske Harkema

Neidat de hiele simmer de ferhalen fan seis skriuwers te lêzen wiene yn Ljouwerter Krante en op de webside fan de Moanne, is no alles moai bondele yn in spesjale útjêfte fan de Moanne: de Kleau. Nijsgjirrich? Bestel dizze edysje dan fia ynfo@demoanne.nl.

Redaksje
Wilbert Elting, Amarins Geveke, Tialda Hoogeveen, Kirsten van Santen
Yllustraasjes
Sietske Harkema
Skriuwers
Raymond Muller, Nicole van den Berg, Mees van Rijswijk, Myrthe Dijckhof, Rinske Dolstra en Preston Losack.
Korreksjes
Ytsje Steen
Foarmjouwing
BW H

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Proazasimmer 2022 ‒ de kleau 

Hieltyd dûkt er wer op, ‘de kleau’. As in ferûnderstelde ôfstân, in ravyn, in spelonk, tusken  Rânestêd en regio, tusken akademysk en mear praktysk oplaat, tusken ryk en legerbetelle,  tusken ynformearre troch fake of regulier nijs.  

En der binne mear kleauwen − tusken minsken, tusken generaasjes, tusken âlders en  harren bern, tusken freonen, en ja, wa’t by himsels nei binnen doart te gluorkjen, wurdt  dêr ek wolris in kleau gewaar, of mear as ien.  

Wat húsmannet der yn dy tsjustere nissen, yn de ûnbekende djipten? Allinnich mar ûnheil  of ljochtet der ek hoop? En bestiet dy kleau einliks wol, of is it in selsbetocht konstrukt, in  kultuerprodukt, in opblaasde media-utering, in selsoplein frame? 

De Moanne en de Ljouwerter Krante bondelen dizze simmer harren krêften en joegen  tegearre in poadium oan seis jonge, ûnbekende, mar supertalintearre skriuwers en dichters  út Fryslân.  

Wy fregen harren om teksten te meitsjen oer it tema ‘de kleau’. De foarm wie frij, de taal  ek. Dy opdracht resultearre yn seis orizjinele bydragen dy’t yn de simmerwiken yn de  Leeuwarder Courant en op de site fan de Moanne publisearre waarden, mei yllustraasjes  fan oanstoarmjend tekentalint Sietske Harkema. 

Yn dit magazine fine jo de teksten bondele werom. De skriuwers en dichters dy’t se makken  kinne jo yn aksje sjen, dan yn ’e mande mei in filosoof, op tiisdei 4 oktober yn De Stadskas fan  Explore the North yn Ljouwert. 

Wy winskje jo in protte lêsplezier en in hiel moaie neisimmer ta! 

Amarins Geveke, haadredakteur de Moanne 

Tialda Hoogeveen, einredakteur de Moanne 

Kirsten van Santen, kultuerredakteur Ljouwerter Krante

 

Kategory
Tags

Gjin tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels