De Moanne 05 // Jiergong 22 // Novimber 2023

Publisearre op 28 oktober 2023

De Moanne // jiergong 22 // nÛmer 5 // novimber 2023

tekst
Roosmarijn Bos, Tsjerk Bottema,
Skelte Braaksma, Boris Brink fan
Common Ground Common Sense,
Maarten Dikken, Lida Dykstra,
bledside 17 bern Folkshegeskoalle
simmerkamp, Anne Graswinckel,
Linda de Haan, Sytze de Haas, Jelena
Hoekstra, Tialda Hoogeveen, Martsje
de Jong, Toby Kool, Monomania /
Aimée Lafargue, learlingen VHS
Singelland, Pim Lammers,
Natuurmuseum Fryslân: Vera
Damhuis en Marten Odinga,
Yke Reeder, Kate Schlingemann,
Marleen Stoelwinder, Edward van
de Vendel, Eelco Venema, Linda
Vermeeren en Lieuwe van der Weg.
 
byld
Skelte Braaksma, Florian Cats, Paul
van Dijk, Jacob van Essen, Anne
Graswinckel, Djoeke Graswinckel,
Linda de Haan, Heleen Haijtema,
Linus Harms, Joris Hoebe, Margreet
de Jong, Lucas Kemper, learlingen
VHS Singelland, Monomania / Aimée
Lafargue, Natuurmuseum Fryslân:
Vera Damhuis, Tryntsje Nauta,
Nina Peckelsen, Yke Reeder, Kate
Schlingemann, Natascha Stenvert
en Marleen Stoelwinder.
 
haadredaksje
Amarins Geveke

einredaksje
Tialda Hoogeveen

redaksje
Anne Graswinckel
en Kate Schlingemann

korreksje
Ytsje Steen-Buwalda

grafysk ûntwerp
BW H ontwerpers

printwurk
Grafische groep van der Eems

De útjêfte fan de Moanne wurdt mei
mooglik makke troch de Provinsje
Fryslân, Dizze edysje kaam ta stân
tegearre mei Keunstwurk.
Kategory
Tags

Gjin tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels