Cosmic U: it moat sa wêze

Publisearre op 17 juli 2014

TSJOMME DIJKSTRA – 

De Fryske band Cosmic U bestiet twa jier en is dêryn gau opkommen yn de noardlike muzykscene. De band spilet no snein op Welcome to the Village.

De muzikanten fan de Ljouwerter band Cosmic U hawwe inoar troch it tafal fûn. Gitarist Diego (25) rûn staazje yn de gitaarwinkel fan Martin (50), foar syn muzykoplieding oan it Friesland College (D’Drive). Foar syn ôfstudearprojekt wie hy op dat momint dwaande om in oantal covers op it nimmen. Martin holp him derby. Wylst hie hy tegearre mei syn freondinne Hiltje (26) in oantal eigen nûmers skreaun. Doe’t de trije muzikanten op it bepaald stuit ris byinoar kamen, fielde dat foar harren allegear as in gouden kâns om mear mei de nûmers te dwaan.

Hiltje en Martin fertelle deroer yn Martin syn gitaarwinkel yn de Lytse Heechstrjitte yn Ljouwert. Hiltje: “Vanaf het begin was er tussen ons heel sterk een muzikale klik.” Gearwurkjen like op dat momint boppedat elk ôfsûnderlik wat spesjaals te bringen. Hiltje: “Volgens mij vond Diego het fijn om te kunnen laten zien dat hij niet alleen uitvoerend muzikant kon zijn, maar ook een artiest die met anderen muziek kan creëren.” Martin: “Ik had al lang niet meer iets met elektronische gitaar gedaan. Dat vond ik wel leuk om weer eens te kunnen doen.”

“Ik vind het niet belangrijk om míjn persoonlijke verhaal te vertellen, maar meer dat mensen zich met onze muziek kunnen identificeren.”

Se binne yntusken twa jier in band. Fan de begjin ôf oan mist it de muzikanten absolút net oan ideeën of aktiviteiten. In jier nei de oprjochting brocht Cosmic U it debútalbum al út: Constructed Lands. Hiltje: “We zijn in die eerste zomer (2012, red.) naar Vlieland geweest en hebben daar een complete set nummers geschreven. We creëerden ze in zo’n rap tempo. Het was echt alsof het zo moest zijn met de band.”

Hiltje leit út hoe’t de nûmers ta stân kamen: “De jongens hebben vaak een concept en gaan dan samen jammen. Dan luister ik naar de muziek en probeer ik te bedenken waar die voor mij over gaat. Ik werk niet met een verhaallijn voor het album (yn de teksten, red.). Het is iets wat spontaan ontstaat, echt uit het gevoel. Ik vind het niet belangrijk om míjn persoonlijke verhaal te vertellen, maar meer dat mensen zich met onze muziek kunnen identificeren. We willen dat mensen meegenomen worden op een reis. Dat is waar Cosmic U om draait.” Martin: “Iedereen kan daar het zijne mee doen.”

Cosmic U spile al op Explore the North en Eurosonic. Dizze simmer meie se wer op moaie festivals optrede. De groep hat al op Oerol west, Welcome to the Village komt der oan en letter yn de simmer stiet de band ûnder mear noch op Into the Great Wild Open op Flylân. Sa hat de groep yn in rap tempo al hast op alle grutte festivals yn it noarden stien.

De muzikanten besykje der ek bot fan te genietsjen. Hiltje: “Ik heb vorig jaar met mijn andere band ook al op Welcome to the Village gestaan. Ik vind dat een mooi initiatief, zoiets als ze met de moestuin hadden bedacht. Er kleeft een heel sympathieke flair aan. Ze waren tijdens het festival vorig jaar al druk bezig met verbeteringen en hadden goed hun oren gespitst. Ze hebben in de avond bijvoorbeeld voor betere verlichting gezorgd.”

Nei de simmerfestivals giet foar Cosmic U it touren foarearst troch. Yn septimber docht de groep mei oan Popronde, in lanlik útwisselingsfestival foar oanstoarmjend muzikaal talint. De groep is ien fan de hûndert bands dy’t út tolvehûndert oanmeldings selektearre waarden. Fierder brûkt de groep de kommende tiid foar opnames fan nije singles, fideoklips, foar in fideoprojekt mei studinten fan de keunstakademy yn Grins en al mei it wurkjen oan it twadde album, dat oan de ein fan dit jier útkomme sil.

“Met Michelle erbij komen de nummers nog beter uit de verf.”

Hiltje: “We hebben van het eerste album geleerd dat we voor een album wel veel meer tijd moeten hebben. Toen we het vorige album uitbrachten, moesten we ze nog oefenen om de nummers live te spelen. Op het volgende album is meer beweging en ritme aanwezig. Het heeft dezelfde sfeer als het vorige album, maar zal iets dansbaarder worden.” Martin: “Er staan verstilde stukken op, maar daar staan ook zware dingen tegenover. Het wordt dynamischer. En heeft wat meer pit.” Hiltje: “De nummers zijn er al voor het album, maar ze moeten nog worden afgeschreven in details in tekst en overgangen. Sommige zijn wel klaar, maar om ze op te nemen moet je ze ook echt kunnen spelen.”

It trijetal is yntusken in fjouwertal. Michelle Samba (24), freondinne fan Hiltje, is by de groep kommen as percussioniste. Hiltje: “De nummers komen nog beter uit de verf nu.” Om dat heare te litten, bringt Cosmic U dizze wiken in nûmer fan it earste album op ’e nij út, mei in fideo. It giet om it nûmer Storm. Hiltje: “Nu met Michelle haar percussie erbij. Puur om te zeggen dit is nu wie we zijn en ook om terug te blikken op het eerste product dat we hebben gemaakt.” Yn septimber komt de earste single fan it nije album fan Cosmic U út: Follow. Yn novimber ferskynt de twadde.

Hiltje seit dat de groep ûngefear in jier foarút aktiviteiten plent. Foar sa’n skoft kinne je ûngefear betinke wat je op de website skriuwe en publisearje, is de erfaring fan de bandleden. Yn de takomst soe de band wol in lanlike tour dwaan wolle. En, miskien kin it yn in pear jier, in Europeeske tour. In gearwurking mei in moai label soenen se ek wol wolle. Hiltje: “Misschien kunnen we daar een komend album bij uitbrengen. Ons netwerk dijt al behoorlijk uit. Neem Oerol, daar houd je mooie contacten aan over. Maar we hebben nu de buitenlandse contacten nog niet. Bovendien volgt Diego bijvoorbeeld een heel technische studie. Hij zit daar zeker nog wel twee jaar aan vast.” It is foar de band belangryk om fakânsje-perioaden en wykeinen optimaal foar de muzyk te brûken. Oant no ta hat dy wurkwize harren in soad oplevere.

Cosmic U spilet snein 20 july op Welcome to the Village. Der binne noch kaarten foar it festival. Ynformaasje oer WTTV (18, 19, 20 july): www.elcometothevillage.nl.

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels