Abe!

Publisearre op 21 september 2005

JOHANNEKE LIEMBURG – 

Abe! wie de bydrage fan Tryater oan it Frysk Festival fan 1995. Om’t it in bûtengewoane produksje wie fan de nije artistyk lieder Jos Thie, rôp it Tryaterbestjoer in aparte stichting yn it libben mei in gelegenheidsbestjoer. Ed Bausch waard skriuwer, Roel Vogelzang skathâlder en ik foarsitter. Nettsjinsteande de grutte belangstelling yn’t foar fan de lanlike en provinsjale parse, duorre it lang ear’t it publyk yn ‘e gaten hie dat der wat bysûnders barre soe yn dat nije stadion fan SC Heerenveen; te lang. Teaterleafhawwers woene net nei in fuotbalwedstryd en de holle fan fuotballeafhawwers stie net nei teater. Boppedat waard de bân mei it Frysk Festival ús sawat fataal. De taseine sponsorbydragen kamen net. De foarstelling sels waard in grut súkses en efternei hie de lêste foarstelling, dy’t om de skulden net noch mear oprinne te litten skrast wie, maklik trochgean kind. Folle mear as in stadion fol minsken hie efternei graach nei Abe! wold. Hiene se de kâns krigen, dan hie Abe! net allinne in artistyk súkses west, mar ek in finansjeel.

De skande fan in fallissemint is ús mar krekt besparre bleaun. Dat is te tankjen oan ien man, in Cambuurfan dy’t de foarstelling net iens sjoen hie, mar dy’t sei: ‘Dizze skande kinne wy Abe Lenstra en Fryslân net oandwaan.’ Hy kloppe mei in pear maten Jan en alleman it jild út ‘e bûse, sadat de skuldeaskers tefreden steld wurde koene en de Stichting Stadionproductie Abe! krekt net fallyt gie. Reitze Ketellapper is syn namme en hy komt fan Koarnjum. Nochris hulde oan dy man.

 

Earder publiseard yn de Moanne, 4 (2005) 7 (septimber) s. 25.

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels

  • Kategory: Opiny,Teater

    HANS BRANS - Een festival van twaalf dagen om een nieuw artistiek leider welkom te heten - dat is een opmerkelijke, nooit eerder vertoonde openingszet. [...]

  • MARITA DE JONG  - Akteur Freark Smink is yn 1948 berne yn Sondel. Hy hat 15 jier as akteur ferbûn west oan it toanielselskip Tryater. [...]

  • Kategory: Resinsje,Teater

    SOPHIE TEKELENBURG - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Van: Sophie Tekelenburg Aan: redactie de Moanne Datum: 28 april 2004 Onderwerp: “Yerma” van Tryater ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Beste redactie, Yerma, van de [...]