Lústerje hjir nei ‘Cookies okee performance’ fan Hindirk Hannema

Publisearre op 12 mei 2021

HINDIRK HANNEMA –

 

Op 10 septimber 2019 die ik mei oan in Fryske Poetry Slam (poëzijwedstriid), in priuwke yn Tresoar, ta eare fan it 60-jierich jubileum fan it Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum. It tema fan ús poetry slam wie ‘it folk’. No frege ik my ôf: wannear fiel ik my no folks? En dat is as ik op cookies okee mei drukke. Hûndert kear per dei. Dêr haw ik 25 haiku’s oer skreaun. In haiku is een koart gedicht fan 3 rigen mei yn dit gefal rigen van 5, 7 en 5 lettergrepen.

– – – – – – – – – – – – –

Op 10 september 2019 deed ik mee aan een Friese Poetry Slam (poëziewedstrijd) in Tresoar, ter ere van het 60-jarig jubileum van het Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum. Het thema van onze poetry slam was het volk. Ik vroeg me af: wanneer voel ik mij nou volks? En dat is als ik op cookies ok mag drukken. Honderd keer per dag. Daar heb ik 25 haiku’s over geschreven. Een haiku is een kort gedicht van 3 regels met in dit geval regels van 5, 7 en 5 lettergrepen.

 

Lústerje hjir nei it gedicht Cookies fan Hindirk Hannema:

 

 

Cookies okee performance

 

Cookies okee ja

It is in privileezje

Mar moai troch gean sa

 

Cookies okee ja

Tagong ta myn gegevens

Wat ik iten haw

 

Ja cookies okee

Advertinsje op mjitte

Moat dit no echt sa?

 

Cookies okee ja

Folgjende web side

No sil it heve

 

C-Cookies okee

Op frijwillige basis

As ik skiten haw

 

C-C-C-Cookies

Wat wolst oer my witte dan

As ik in frou haw

 

Ja cookies okee

Ik wurd hartstikkene gek

Dit is net te dwaan

 

Cookies ja okee

Wat kin my dat no skele

Is it no klear sa

 

C-C-Cookies

Wêr tekenje ik no foar

In hiele protte

 

C-C-Cookies ja

Pavloviaanse aksje

Folksferlakkerij

 

Cookies ja okee

Opstannige reaksje

Hjir komt gjin ein oan

 

Ja cookies okee

Is der gjin oare manier?

Wer sekonden foarby sa

 

Wat in lang gedicht

Dit mien ik serieus

Wy binne der hast

 

De Fries yn protest

Blokkearfries rjochting Brussel

Moasto oplette

 

Cookies ja jawis

Advertearders lêze mei

Neat is mear geheim

 

C-C-C-Cookies

Ut ’e koker fan Brussel

Dêr lit ik it by

 

Ja cookies okee

Bureaukratysk geneuzel

Foar dizze kear dan

 

Ja jawis cookies

Wat giet der yn dy lju om

Amtlik geheim

 

C-Cookies okee

Dit is folslein sabeare

We sykje him op

 

Ja cookies jawis

We knalle him foar syn kop

Ik graaf wol in gat

 

Okee ja cookies

Fryske proliferaasje

Fryske Taliban

 

Cookies ok ja

Kin dit net automatysk?

Dit rint út ‘e hân

 

Cookies okee ja

Kneppelfreed is der neat by

Wy sjitte him del

 

Cookies ja jawis

Klik klik klik klik klik klik klik

Klik klik klik klik klik

 

Cookies okee ja

Lade lade en lade

De ein is yn sicht

 

Kramp yn ’e fingers

Ik lis no de wapens del

Ik haw in mûsearm

 

 

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels