Ynhâld nûmer 3

Publisearre op 26 mei 2014

De lêzende mins, Linus Harms
Redaksjoneel
Ynhâldsopjefte
Dirk van Ginkel, Vier eeuwen Fries zilver, Ottema-Kingma Stichting
Pieter Winsemius, Het koningsvaandel
Karen Bies, Hûn
It bêste fan it deMoanne.nl
Portfolio Laurens Bontes
Jeanine Otten, Jan Folkerts, Harlingen als literair decor
Froukje Sijtsma, De twa grutte passys fan Folkert Wesseling
Remco de Vries, Marboeiprojekt, Poëtyske ankerplakken op it Fryske wetter
Elmar Kuiper, Hiemsiik
Ellen Deckwitz, Op het Heegermeer
Maarten Inghels, Het verlangen naar de wal
Jaap Krol, De Ondineline
Marrit de Schiffart, Gerard Nijssen, De keunst fan it finen
Sjoerd Bottema, Skyn en werklikheid
Dirk van Ginkel, Fred Pollack, Elk schilderij moet bevochten worden
Onno Falkena, Antillianen wolle Europeeske erkenning foar it Papiamentu
Pier Bergsma, De dea yn eigen hân
Tamara Schoppert, Dizze tiid trillet

 

In abonnemint op de Moanne kostet €40,00 jiers (bûtenlân €50,00). Abonneminten rinne lykop mei it kalinderjier en kinne opsein wurde foar 1 jannewaris. Nimme jo in jierabonnemint geandewei it jier, betelje jo nei rato. In proefabonnemint foar twa nûmers kostet €10,00. In los eksimplaar fan de Moanne kostet €6,50.

Sykje jo in aardich presintsje? Tink dan ris oan in kado-proefabonnemint op de Moanne. Foar €10,00 stjoere wy de twa earstfolgjende nûmers fan de Moanne nei de persoan oan wa’t jo dy kado jaan wolle. Jo krije dan wer in presintsje fan ús. Klik hjir foar de spesjale oanbieding.

Binne jo stiper fan de Afûk, Tresoar of de Fryske Akademy? Nim dan in abonnemint tjsin in redusearre taryf. Om fan dizze regeling gebrûk te meitsjen, nimme jo kontakt op mei ien fan krektneamde ynstellings. Hawwe jo oars noch fragen oer in abonnemint op de Moanne, mail dan nei: abonnemint@demoanne.nl.

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Atsje Straatsma Redaksjoneel, Stilte foar de stoarm Dirk van Ginkel, MediaLab. Tegengas en wandelzand Portfolio, Eveline van der Pas Elske Schotanus, Jorwert. [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Marijke Koetsier/Studio Smik Redaksjoneel – Subjektive atlas fan Fryslân Abe de Vries, Theunis Piersma: ‘De wrâld, dêr fielst dy ferantwurdlik foar’ Peter [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Anna Sikkes Redaksjoneel, De nije Moanne Dirk van Ginkel, Iedereen moet weten dat ‘Grond’ bestaat Bart Kingma, Novimber Karen Bies, Luzen Pier [...]