Ynhâld nûmer 2

Publisearre op 1 april 2014

De lêzende mins, Geja Kuiken, Lezende man Havana
Redaksjoneel
Ynhâldsopjefte
Jacob Haagsma, Harmoniekwartier Ljouwert
Willem Altena, Trijetûzen
Karen Bies, Bibliotekaris
Dimitré Dinev, Gjin wûnder, oersetting Jantsje Post
Portfolio Maartje Roos
Dirk van Ginkel, Marten Bos en Petri Renee, Een schilderij is altijd mooier dan het is
Sjoerd Bottema, Spyljen is wêzen en oarsom
It bêste fan de Moanne.nl
Grytsje Klijnstra, Siebe de Boer, Tusken eangst en bewûndering
Erik Betten, De natuur in en om de Dokkumer Ie
Jetske Bilker, De Blommegroet
Willem Haanstra, Nico Verhoeven een vergeten dichter
Arjan Hut, Vida Triste
Baukje Wytsma, Richy Hilverda, Roeketaal, foar Tsjits Jonkman
Baukje Wytsma, Ernst Bruinsma, De bibleteek fan…
Rense Sinkgraven, De moanne ûnder in sprei
Arjan Hut, Wees lief voor elkaar
Marre Sloots, In sterke frou efter eltse man
Bouke van der Hem, Kykoperaasje
Laurens Aaij, Reyer Boxem, Maartje Roos, Linus Harms, Lokwinske Tryntsje
Tamara Schoppert, SMS mei in postsegel

 

In abonnemint op de Moanne kostet €40,00 jiers (bûtenlân €50,00). Abonneminten rinne lykop mei it kalinderjier en kinne opsein wurde foar 1 jannewaris. Nimme jo in jierabonnemint geandewei it jier, betelje jo nei rato. In proefabonnemint foar twa nûmers kostet €10,00. In los eksimplaar fan de Moanne kostet €6,50.

Sykje jo in aardich presintsje? Tink dan ris oan in kado-proefabonnemint op de Moanne. Foar €10,00 stjoere wy de twa earstfolgjende nûmers fan de Moanne nei de persoan oan wa’t jo dy kado jaan wolle. Jo krije dan wer in presintsje fan ús. Klik hjir foar de spesjale oanbieding.

Binne jo stiper fan de Afûk, Tresoar of de Fryske Akademy? Nim dan in abonnemint tjsin in redusearre taryf. Om fan dizze regeling gebrûk te meitsjen, nimme jo kontakt op mei ien fan krektneamde ynstellings. Hawwe jo oars noch fragen oer in abonnemint op de Moanne, mail dan nei: abonnemint@demoanne.nl.

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Atsje Straatsma Redaksjoneel, Stilte foar de stoarm Dirk van Ginkel, MediaLab. Tegengas en wandelzand Portfolio, Eveline van der Pas Elske Schotanus, Jorwert. [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Marijke Koetsier/Studio Smik Redaksjoneel – Subjektive atlas fan Fryslân Abe de Vries, Theunis Piersma: ‘De wrâld, dêr fielst dy ferantwurdlik foar’ Peter [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Anna Sikkes Redaksjoneel, De nije Moanne Dirk van Ginkel, Iedereen moet weten dat ‘Grond’ bestaat Bart Kingma, Novimber Karen Bies, Luzen Pier [...]