• 3 oktober 2018

  RYNK BOSMA -  Lytse wurden mei in grutte betsjutting, mar al dy wurden ferlieze it fan dat iene filmke wêrop't in bewenner by de fraach ‘Wat is gelok?’ beide earms spriedt sûnder wat te sizzen. Mar se sei eins mei dat gebear: alles om ús hinne is gelok. It is in sêne út de foarstelling De profylfoto fan Klaas yn Wommels. As je nei it [...]

 • 1 april 2016

  Kom bried mar op myn lân Elmar Kuiper   de Moanne en Noorderbreedte nûgje dy út foar in jûn live yn de greide. Op 12 maaie 2016 om 19:30 oere binne wy te gast yn it lân fan boer Murk Nijdam yn Wommels, om te harkjen nei greidefûgels en poëzy. Fûgels: skries, ljurk, ljip, tsjirk, strânljip ensfh. Dichters: Simon Oosting, Elmar Kuiper en Willem Tjebbe Oostenbrink. Tagong: [...]

 • 21 maart 2014

  BAUKE TUINSTRA -   Een eerste indruk maak je helaas maar een keer. Een sleetse dooddoener, maar daarom niet minder waar. Het geldt niet alleen voor personen en bedrijven, maar dus ook voor dorpen en steden. En die indruk bepaalt of mensen ergens graag wonen, werken of op bezoek komen. Deinum heeft een Uientoren. Sneek een Waterpoort. En Huins een vervallen school. Afzonderlijke gebouwen kunnen het [...]

 • 17 oktober 2010

  JAN FOLKERTS -   Woansdei 24 april hâldt de Fryske Akademy in sympoasium oer de takomst fan it Fryske lânskip. Under de sprekkers binne NOM direkteur Siem Jansen, Fryske Gea direkteur Henk de Vries en direkteur fan it Natuurmuseum Fryslân Gerk Koopmans.  Us kollumnist Jan Folkerts skreau earder it stik 'De kleine leugen van het Friese landschap.' It ferskynde yn de Moanne fan oktober 2010, mar is [...]