• Aafje Bouwer

  14 juni 2023

  In het weekend van 17 en 18 juni is in de Andreaskerk van Wijnaldum een expositie ingericht met handgebonden boeken, werken van papier en viltwerken. De exposanten zijn Bo Athmer, Aafje Bouwer, Marjoleine Slagmoolen en Margriet Willemse.  De kerk is beide dagen geopend van 13 tot 17 uur en gratis toegankelijk. De exposanten zijn aanwezig om eventueel uitleg te geven over hun werk en de [...]

 • Tsjisse Hettema

  29 juli 2021

  SYDS WIERSMA - Tsjisse Hettema is ferstoarn. Ut namme fan dichterskollektyf RIXT en as goede freon hat Syds Wiersma in In Memoriam skreaun foar de RIXT-webside, De Moanne mei de tekst trochpleatse op har webside. - - - - - - - - - - - - Sneintemoarn 25 july ferstoar dichter Tsjisse Hettema (Bitgum, 1955). Nei in tige koart siikbêd joech er thús yn [...]

 • Tsjisse Hettema

  16 december 2015

  ARJAN HUT -  Dyn lêste bondel ferskynde yn 1999. Hast gjin ferlet om in nijen gear te stallen? "Ja. Der is ek wol fraach nei, gek genôch, mar ik kom der mar net ta." Sei Tsjisse Hettinga yn in ynterview op Doar.nl sa'n tsien jier lyn. Fan't simmer ferskynde einlings wer ris in nije bondel fan Tsjisse Hettema. Hoewol, bondel? It is in rige gedichten dy't meimekoar noch [...]

 • 1 november 2006

  HARMEN WIND -  1. Fenomeen Ik haw in foarkar foar it oare, it eksperimentele, it avantgardistyske, it absurde, it kreative en it ferfrjemdzjende proaza (c.q. poëzy), omdat dêre de skriuwer himsels, de wrâld, de taal en it wurk yn diskusje bringt – yn de foarm fan it literêre einprodukt (roman of gedicht). Kontraliteratuer dus. Keunst foar ’t neist. (7) Oan it wurd is Josse de [...]