• 14 november 2016

  MARRE SLOOTS -  Wat moatte jo hjoeddedei dwaan om Fryske boeken oan de man te krijen? Gewoan âlderwetsk ferkeapje yn de winkel? Digitaal oanbiede yn de foarm fan e-books? Of mei de boeken yn de kroade by de doarren del? Neffens Wieke de Haan dogge je dat oars: organisearje in Frysk multymediaspektakel mei muzyk, gedichten en ferhalen.   We wolle graach dy âlde, fertroude doelgroep [...]

 • 17 oktober 2016

  ELSKE SCHOTANUS -  Tsjimk Scarse, yn 2005 ôfstudearre oan ArtEZ, de akademy foar Art & Design yn Swol as illustrator, seit in stok achter de doar nedich te hawwen om te tekenjen. As sy earne mei sit, kin dat in oantrún foarmje, in deadline wurket as sadanich likegoed. Twa jier ferlyn wie dat de keunstrûte yn Mantgum, dit jier makke sy tekeningen nei oanlieding fan [...]

 • 15 september 2015

  SJOERD BOTTEMA -  De Fryske boeke-aksje Swalk duorret fan 11 oant 20 septimber. Swalk docht ferskillende plakken yn Fryslân oan mei in teaterprogram fan Dette Glashouwer (fan Suver Nuver), muzyk fan it trio Wiebe Kaspers en as gast(en) ien of twa skriuwers. Yn dyselde wike kriget men by oankeap fan in Frysk boek De ferjilder kado, in oersetting troch Harke Bremer en Jarich Hoekstra fan [...]

 • 7 september 2015

  HENK VAN DER VEER -  Swalk komt dit jier mei in nijsgjirrich programma oer it aktuele tema ‘Jild’, fol Fryske muzyk, teater, keunst, ferskate lokale talintfolle gasten én Dette Glashouwer. Sa ronkt de kleurige folder dy’t de produksje oankundiget. Dette Glashouwer? Dé Dette Glashouwer? Dy fan Suver Nuver? Jawis! Henk van der Veer prate foar de Moanne mei de aktrise oer har meidwaan oan it program en oer [...]

 • 7 april 2015

  FROUKJE SIJTSMA -  Set tolve tekeners fan de Nederlandse Kring van Tekenaars mei tolve Fryske skriuwers yn totaal seis dagen yn duo’s byelkoar yn it Natuurmuseum Fryslân yn Ljouwert. Freegje de tekeners en skriuwers om harren ynspirearje te litten troch de objekten, omjouwing en sfear. Lit de tekeners dat omsette yn byld en lit de skriuwers dêr dan wer in passend ferhaal of gedicht by [...]

 • 1 september 2014

  Dizze boeken bespruts Ernst Bruinsma ôfrûne sneon yn it programma Op en út fan Douwe Heeringa, by Omrop Fryslân: - Mindert Wynstra, De seefrou (Kadoboek by oankeap fan in boek) - Paul van Dijk, De wûndertoeter fan Hindrik J. Bûter (Aksjeboek foar bern 12-30 septimber, €4,95. Dêrnei €12,50) - Theunis Piersma, Sweltsjes fan Gaast. Bornmeer, Gerdyk 2014. 136 siden; €15,-