• 5 april 2013

    BAUKE TUINSTRA-  Er verandert veel in onze dorpen. In sommige gebieden slaat krimp toe en is er leegstand, verpaupering en verdwijnen voorzieningen. Een aantal dorpen bevinden zich in een negatieve spiraal: de waarde van woningen daalt, winkels sluiten en verpaupering slaat toe. Vaak zijn bestaande huizen in de historische kern te klein om in een moderne levensbehoefte te voorzien en is herstructurering gewenst. Maar achteruitgang [...]

  • 25 maart 2013

    JAN FOLKERTS -  Wa’t fia de âlde dyk by de Smilderfeart del de stêd Assen binnenriedt, seach de ôfrûne moannen in wol hiel ferfremdzjend spektakel. Op ‘e kop fan ‘e feart stie dêr it mânske byld fan Wladimir Iljitsj Oeljanov of wol Lenin, de lieder fan de Russyske revolúsje fan 1917. By guon skynt it byld nochal wat argewaasje oproppen te hawwen. Wat no, in [...]