• 27 februari 2015

  ARJAN HUT -  “Do dochst alles op entûsjasme en sa giest troch en troch oant it net mear kin”, sei Grytsje Klijnstra op in gegeven stuit. It petear, dat net al te flot losbrekke woe, gie oer Kulturele Haadsted 2018 en de (ûntbrekkende) kulturele fyzje en it (noch ûndúdlike) belied foar nei 2018. Klijnstra wie de jongste oan tafel, dêr't ek Academie voor Popcultuur-directeur Albert van der [...]

 • 3 september 2014

  SJOUKJE WERKMAN -  Foar de offisjele iepening fan it kulturele seizoen yn Fryslân is in fol programma ynelkoar set. Fan betiid yn ‘e middei oant yn ‘e jún is der in soad te belibjen yn de binnenstêd fan Ljouwert. It grutste part fan dit programma bestiet út, hoe kin it ek oars yn in stêd mei sa’n soad muyzkynstituten; muzyk. En net allinnich grutte artysten, [...]

 • 2 juli 2014

  ARJAN HUT -  Sneontejûn 14 juny. In bysûnder konsert yn de Waalse tsjerke. Om healwei achten komme de earste besikers al oer de drompel fan it kapeltsje oan de Grutte Tsjerkestrjitte, mar sy binne te betiid. Alve ferskillende lokale artysten sille optrede mei begelieding fan it Fries Kamer Orkest. De jûn wurdt presintearre troch Kim Janssen, in moderne folky dy't himsels ûnder it konsert op [...]

 • 24 september 2013

  DIRK VAN GINKEL -  De Minerva Academie voor Popcultuur in Leeuwarden - de Popacademie in de volksmond – bestaat tien jaar. Ondanks of juist dankzij de eigenzinnige benadering van cultuur? Directeur Albert van der Kooij weet het zeker: het is dankzij. Wat maakt de Popacademie zo onderscheidend? En waarom is Leeuwarden er beter van geworden? Een plan van de Hanzehogeschool in Groningen om een eigentijdse [...]