• Peter Boersma

    13 juli 2024

    Dizze simmer publisearret de Leeuwarder Courant yn gearwurking mei 'de Moanne' in searje ferhalen fan sân begjinnende Fryske skriuwers oer it tema ‘spanning’. Talintfolle yllustratoaren meitsje by elts ferhaal in ôfbylding. Skriuwer Tjeerd Schuhmacher en yllustrator Peter Boersma traapje de spannende proazasimmer ôf.  - - - - - - - - - - - -  Yrritant. Ien dy’t sa stadich efter je riden bliuwt. No [...]

  • 25 maart 2014

    WENDY KENNEDY -  "Der wurdt ien wekker yn it folsleine tsjuster en der is wat mei in skacht en in slinger dat hiel eng is. Mear sis ik net want dan ferklap ik it hiele ferhaal", fertelt Bert-René Luimstra oer it earste boek dat de nije útjouwerij fan Fryske boeken, Regaad, útjout. Luimstra is ien fan’e trije oprjochters, neist Peter Boersma en Anne Tjerk Popkema. It [...]

  • 25 februari 2013

    ALBERTINA SOEPBOER -   Tink it dy mar ris yn: bist in famke, wennest thús by heit en mem en der liket neat te rêden yn dyn libben. Mar op in dei hearst fan de buorlju datst noch ergens sân bruorren hast. Dyn heit en mem hawwe dy dat noait ferteld. Wat dochst dan? Do bliuwst net thús. Do pakst dyn koffer yn en sikest [...]