• 3 juli 2015

  MINNE VELSTRA -   Yn it Pier Pander Museum yn Ljouwert is oant 27 september in útstalling te sjen fan skilder Pieter Pander. Foar dejingen dy’t noch nea yn it Pier Pander Museum yn 'e Ljouwerter Prinsetún west ha en net bekend binne mei syn wurk, earst in koarte ynlieding. Byldhouwer Pier Pander (1864 - 1919) wie soan fan in earme Fryske skipper dy’t by guon rikelju sa bot [...]

 • 16 januari 2015

  NYNKE VAN DER ZEE -  Tongersdei 15 jannewaris gie it stik ‘Jopie, de teaterfoarstelling’ yn premjêre yn it Jopie Huisman Museum yn Warkum. De foarstelling oer de ferneamde keunstskilder wurdt spile troch Thijs Feenstra (1959), sels ek berne yn Warkum. Mei help fan lûdsfragminten en filmbylden yn in dekôr fan skilderijen nimt er ús mei nei de wrâld fan Jopie, mei as ien doel: it [...]

 • 21 november 2013

  de Moanne publiceert de Domela Nieuwenhuis-lezing die Willem Frijhoff op 17 november jl. hield in Heerenveen. De tekst is hier te vinden. Deze lezing is een initiatief van het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum. Het in stand houden van het Domela Nieuwenhuis Museum kost geld. Er is een fonds, het Ferdinand Domela Nieuwenhuis-Fonds, dat ooit in 1914 is opgericht om Domela van een goede oude dag [...]

 • 23 februari 2013

  Fan’t maitiid is yn Museum Belvédère it wurk te sjen fan ien fan de meast belangrike keunstners fan de tweintichste ieu. De eksposysje rint fan 23 febrewaris o/m 9 juny 2013. Sjoch ek: De lânskippen fan Paula Modersohn-Becker.          

 • foto: Linus Harms

  1 mei 2009

  KAREN BIES - (foto: Linus Harms) Saskia Bak (1964) is ôfrûne jannewaris beneamd ta de nije direkteur fan it Fries Museum en keramykmuseum it Princessehof. In grutte ferrassing wie dat net. Al tsien jier wie se adjunkt en se foarme sûnt 2006 mei Cees van ’t Veen de Ried fan Bestjoer. Har rol is wol feroare: sy is no it gesicht fan it museum en [...]