• 16 februari 2017

    SJOERD BOTTEMA -  Op it omslach in foto fan de skriuwer as jonkje fan in jier as sân. Knibbelhoazzen, heech en net hielendal rjocht oplutsen knûkelige koarte broek mei galgen, in breiden pulloverke en yn kontrast mei dy wat suterige koarte broek in wyt besgroentsje mei strik. “Hy stiet op 'e startline,” sa bekommentariearret de skriuwer op de earste side fan it boek it portret, “de [...]

  • 29 juni 2015

    Dizze boeken bespruts Ernst Bruinsma yn it programma 'Op en út' fan Douwe Heeringa, by Omrop Fryslân: - Stephan Enter, 'Compassie'. Van Oorschot, Amsterdam 2015 - Meindert Bylsma, 'Allegearre snie'. Speurdersroman. Elikser, Ljouwert 2015 - Arnaldur Indridason, 'Erfschuld'. Literaire thriller. Vertaald door Adriaan Faber. Uitgeverij Q, Amsterdam 2015      

  • 25 juni 2013

    Oan Jannewietske de Vries, Dep. Kultuer Fryslân – Ljouwert Pieter Steinz, Directeur Nederlands Letterenfonds – Amsterdam Bert Looper, Directeur Tresoar – Ljouwert Hendaye-Frânsk Baskenlân/Ternaard-Fryslân, 25 juny 2013. Achte De Vries, Steinz en Looper, wy – in tal Fryske skriuwers – ha mei ferbjustering kennis nommen fan de list fan 10 Fryske boektitels sa’t dy op de Frankfurter Buchmesse yn de hjerst fan dit jier presintearre [...]