• Lucas Kemper, Keti Koti

  14 juni 2024

  Comité 30juni-1juli Fryslân organiseert dit jaar opnieuw de herdenking van de afschaffing van de slavernij op 30 juni en de viering van de vrijheid op 1 juli tijdens Keti Koti | Kadena Kibrá. Deze evenementen markeren een belangrijke periode in de geschiedenis en nodigen iedereen uit om deel te nemen aan de herdenking en viering in Leeuwarden. In de aanloop naar deze twee evenementen wordt [...]

 • Jaleesa Schiphorst, Linus Harms

  29 juni 2023

  BERT DE JONG - Koloniale ferline fanút in swart perspektyf ferteld Op wei nei in nije dei by betinking fan slavernij It is it swart en wyt. It koloniaal ferline hat troch de iuwen hinne spoaren achterlitten. It is in plicht om net te swijen, mar ferhalen te fertellen en dêrnei te lústerjen. Sadree’t ien ree is om mear te dwaan as te hearren, komt [...]

 • 30 november 2017

  BERT DE JONG -  Keunstleafhawwer Nanne Ottema sammele syn hiele libben tûzenen stiks porslein en ierdewurk foar wat no Keramiekmuseum Princessehof is. Konservator Eline van den Berg fertelt it ferhaal derby: "Het is een deur naar het verleden." Sy wrotte yn de âlde grûnlagen fan Mongolië. Laach nei laach en hieltyd wer wienen der skerven te finen fan prachtich keramyk. Oer it bjusterbaarlike fan de [...]