• 4 september 2014

  Ja, grutte plannen. Mar no noch útfiere. Stap 1 - 1000 foto's meitsje (ja, 1000). Hjirby in koarte timelapse fan it proses. Ik, op sokken op souder, hin-en-wer fan 'pixel' nei kamera en wer werom.

 • 1 juli 2014

  Dit lytse wite blokje – de analoge pixel – sil tsjin in ferskaat oan eftergrûnkleuren de letter 'i' wurde.        

 • 26 mei 2014

  Goed, yn 2D en mei papier de letter 'i' animeare slagget dus wol. Mar, fan papierknipsels nei in houten ynstallaasje is in hiele stap. Seker foar immen as ik, mei twa linkerhannen. Earst mar even úttekenje.

 • 17 april 2014

  Elke tekst, elk wurd bestiet út letters: sûnder letters gjin wurden, gjin ferhaal. Lykwols, yn 2014 wurdt der in soad, nee, in hiel soad lêzen fan byldskermen. Smartphones, tablets, laptops, monitoaren, televyzjes, e-readers... Digitalisearring fan taal en tekst makket dat de boustien fan taal - de letter - net mear bestiet út ien stik (hout, stien of inket) mar út pixels. Lytse fjouwerkante blokjes, dy’t gearwurkjend digitale teksten lêsber meitsje. Ik [...]

 • 19 maart 2014

  De sjuery hat út mear as 70 ynstjoerings en foarstellen 26 keunsterns keazen dy’t mei harren plan en letter úteinsette meie. De sjuery wie ûnder de yndruk fan it nivo en de kwaliteit fan de ideeën. De 26 selektearre keunstners binne de kommende moannen fia de website fan de Moanne te folgjen yn harren wurk. Oan ’e hân fan ynterviews, fideo’s, sketsen en oare bydragen kinst it ûntstean fan [...]