• 7 mei 2015

    DRIJPIKKEL – As ik hiel inkeld ris mei minsken oer Diet Huber praat, dan wurdt faak as earste 'de telefoan' neamd. Dat se nammentlik sa faak belle. Dat se sa lang belje koe. Dy telefoan haw ik dêrom in bytsje mist yn de fierder tige nijsgjirrige middei dy’t ferline wike yn Tresoar organiseard waard oer Diet Huber har libben en wurk en benammen oer har [...]

  • 21 februari 2009

    JANT VAN DER WEG -    ‘Kom, peentje!’ gilt de groene sla. ‘Nog eventjes de tsjatsjatsja!’ ‘Ja,’ roept het lof, ‘nog even steppen, voordat we allemaal verleppen!’   Dit sitaat út har Nederlânsktalige bondel Een groentebal jout de selsspot en eigensinnichheid fan Diet Huber goed oan. It sitaat stiet op de roubrief by har ferstjerren op 7 oktober 2008. Mei har is in wichtige auteur [...]