• 24 februari 2020

    ELSKE SCHOTANUS -  It dekôr fan ‘The Great Wonder’ fan Pepijn Gunneweg, 20 february yn it Posthûs op It Hearrenfean, is dat fan it fariëteeteater út de jierren tritich mei inkelde meubelstikken út oerbeppe har tiid. Op it poadium riede de frou mei trije boarsten, in reus fan in fint dy’t derút sjocht as in Fiking, in direkteursfiguer mei in grou liif en in broek [...]

  • 19 april 2017

    ELSKE SCHOTANUS -  Foar bern fan fjouwer oant seis jier brocht Tryater yn, ûnder mear, It Posthús op It Hearrenfean Ien dei út it knisterjende libben fan in pûdsje. In pûdsje, dat is plestik en plestik, ast it net yn de ôffalbak smytst, rjochtet skea oan de natuer oan, is it boadskip fan de Frysktalige kleuterfoarstelling dy’t yn it teaterseizoen ’17-’18 ek op basisskoallen te [...]