• 29 juli 2017

  ELSKE KAMPEN & EPPIE DAM -  Twa dichters yn petear ‘In útsprutsen ik’ njonken ‘in ferburgen ik’. Sa typearre Abe de Vries de poëzy fan Eppie Dam en Elske Kampen doe’t dy yn 2014 tagelyk in bondel yn it ljocht joegen. Trije jier letter wie it al wer safier. De ekstraverte dichter kaam mei De aap foar de bokkewein, de yntroverte dichter mei Ynbyld. Op [...]

 • 15 januari 2015

  De poëzijbondel ‘Fallend ljocht’ fan Eppie Dam is Boek fan de moanne jannewaris. Abe de Vries is in leafhawwer fan de poëzij fan Eppie Dam. Hy lies it gedicht ‘Fisk yn ’e arke’.   Fisk yn ’e arke en doe siet ik yn myn eigen kop fan blik mei oan alle kanten ruten om my hinne it mantsje mei de yankeenamme doe wie ik it sels [...]

 • 14 januari 2015

  De poëzijbondel ‘Fallend ljocht’ fan Eppie Dam is Boek fan de moanne jannewaris. Elske Kampen is in leafhawwer fan de poëzij fan Eppie Dam. Sy lies it gedicht ‘It is de wei’. Moarn is de beurt oan Abe de Vries, hy lêst it gedicht ‘Fisk yn 'e arke’. It is de wei foar hans It is de wei dy’t elkenien giet, mar hiene der gjin oare wegen west? Sydwegen, [...]

 • 13 januari 2015

  De poëzijbondel 'Fallend ljocht' fan Eppie Dam is Boek fan de moanne jannewaris. Tsead Bruinja is in leafhawwer fan de poëzij fan Eppie Dam. Hy lies it gedicht 'It is griis en it sit yn 'e holle'. Moarn is de beurt oan Elske Kampen, sy lêst it gedicht 'It is de wei'.   It is griis en it sit yn ’e holle It is griis [...]

 • 9 januari 2015

  HENK VAN DER VEER -  Ofrûne simmer is de mânske bondel 'Fallend ljocht' fan Eppie Dam ferskynd by de Friese Pers Boekerij. It is Dam syn fjirtjinde poëzybondel. Henk van der Veer hie nei it ferskinen fan de bondel in digitaal ynterview mei de dichter. In fraachpetear fia de mail hie de foarkar fan Dam. Dy kar hat in reden. Eppie Dam hat de sykte [...]