• 2 juli 2013

    KERST HUISMAN - De referindumdiskusje oer de takomst fan it Frysk, oanpoene troch Piter de Groot, Frâns Kuipers en Willem Verf, is in nije omgong yngien. It idee liket - nei’t de provinsje finansjele stipe foar it plan ôfsnien hat - op dea spoar bedarre te wêzen. It niisneamde trijetal hat it der lykwols net by sitten litten en skreau fan’t maitiid in gearkomste út [...]

  • 5 juni 2013

    NYNKE VAN DER ZEE -  Tagelyk mei de iepening fan it Frysk Museum yntrodusearret de Abe Bonnema Stichting dit jier in prestisjeuse nije priis. De Abe Bonnema Arsjitektuerpriis - goed foar 50.000 euro - is bedoeld om oandacht te jaan oan Nederlânske projekten, dy’t troch tapassing fan ynnovative konsepten en aspekten in foarbyld binne, in nije noarm of standert sette, of it toanbyld binne fan [...]

  • 18 april 2007

    KAREN BIES -  ‘Ek hjir bepaalt de achtergrûn fan it bern faak de kar foar in ferfolchskoalle. It ûnderwiis hat de plicht út it bern te heljen wat deryn sit, en dochs bart dat meastentiids net.’ Hieke Postma sprekt út ûnderfining. Se is foarsitter fan de provinsjale koördinaasje-advysgroep ‘foarskoalsk’. Njoggen jier lang wie se foar de PvdA ûnderwiiswethâlder yn Achtkarspelen, in gemeente mei in grutte [...]