• 22 juli 2019

    ANNE-GOAITSKE BRETELER -  ‘Soe Bouke myn hûntsje Willem ek opite of falt dat ta?’, app ik nei Emiel Stoffers, de bekende sjonger fan de arbeidersrockband De Hûnekop. Foar ús petear, by him thús yn Ljouwert, wol ik witte at Bouke, de grutte Rottweiler en maskotte fan 'e band, net sa gefaarlik is as er derút sjocht. ‘Hy kin wol bûten bliuwe’, reagearret syn baas fuortendaliks. [...]

  • 21 februari 2009

    JANT VAN DER WEG -    ‘Kom, peentje!’ gilt de groene sla. ‘Nog eventjes de tsjatsjatsja!’ ‘Ja,’ roept het lof, ‘nog even steppen, voordat we allemaal verleppen!’   Dit sitaat út har Nederlânsktalige bondel Een groentebal jout de selsspot en eigensinnichheid fan Diet Huber goed oan. It sitaat stiet op de roubrief by har ferstjerren op 7 oktober 2008. Mei har is in wichtige auteur [...]