• 14 augustus 2017

    SYTSKE VELTMAN & ALBERT VAN DER MEER -  Op 2 oktober 1899 skriuwt Frits Holleman in lange brief oan syn dochter Alida yn Ljouwert. De heit komt krekt werom fan in reiske nei Frankryk. Fuortendaliks nei it refyzjeproses fan Alfred Dreyfus hie er in hoartsje yn Rennes west. Hy moat goed op de hichte west ha mei de Fryske Dreyfus-oarkonde, want Holleman ferhellet as in eachtsjûge [...]

  • 29 juli 2015

    SYTSKE VELTMAN & ALBERT VAN DER MEER -  Yn 2013 kaam de literêre thriller An Officer and a Spy út fan de Ingelske skriuwer Robert Harris. It boek is yn it Nederlânsk oerset as De Officier. De ferneamde regisseur Roman Polanski makket dêr no in film fan. It ferhaal giet oer de Frânske offisier Alfred Dreyfus – bekend fan de Dreyfus-affêre yn Frankryk ein 19e [...]