• 23 december 2011

  In ferslach fan Anne Feddema op de krystmerk yn Berlyn.

 • 2 december 2011

  De Moanne siket jonge fotografen foar de rubryk 'De lêzende mins 2012 - De lezende mens 2012'. Stjoer dyn gegevens nei Sito Wijngaarden en wy nimme kontakt mei dy op.

 • 30 november 2011

  MARIEKE VINCKERS -  It is fansels de fraach oft we it hjir hawwe oer it wûnder dat Tet Rozendal hjit, of oer it teaterstik dat Tet skreaun hat. It Wûnder út ’e Wâlden giet oer dokters út in fier ferline, dy’t der krekt wat oare genêswizen op nei holden. Duvelbanners, wûnderdokters, piskikers, Tet kin der machtich oer fertelle. It liket wol as stie se der [...]

 • 21 november 2011

  Explore the North is een nieuw multidisciplinair cultureel festival in Leeuwarden en omgeving dat voor de eerste keer plaatsvindt op vrijdag 25 en zaterdag 26 november 2011. Het programma richt zich op muziek, literatuur en poëzie rondom schrijvers en muzikanten die zijn geworteld in de noordelijke cultuur.Van Canada tot Groot Brittannië. Van Scandinavië en de Baltische staten tot aan de Lage Landen. Explore the North [...]

 • 18 november 2011

  Ik woe earst myn stikje oer Durk van der Ploeg as redaksjoneel opnimme. Hy krijt moarn de Gysbert en dan binne wy – om syn wurden út it gesprek mei Karen Bies te werheljen - fan it geseur ôf. Van der Ploeg syn útspraak dat hy boeken skriuwt, sa’t in oar in hokje timmert, fyn ik earlik sein noch ûnferjitliker. Remco Campert sei fan ‘e [...]

 • 14 november 2011

  Tankwurd Durk van der Ploeg by de útrikking fan de Gysbert Japicxpriis 2011 klik hjir De Gysbert 2011: In bewegersrapport, Eeltsje Hettinga klik hjir Laudatio Bert Looper klik hjir

 • 12 oktober 2011

  KAREN BIES - Noch even, dan komt der wer in nij boek út fan Durk van der Ploeg. Foar de Moanne oanlieding om by him lâns te gean. It waard in persoanlik petear, net allinnich oer syn skriuwerskip, de kritiken en prizen, mar ek oer syn bernejierren en oer hoe’t er yn it libben stiet. Oer syn leefomjouwing, dêr’t er ‘geweldich gefoelich’ foar is. Hy [...]

 • 30 september 2011

  Tiisdei 11 oktober 2011, oanfang 20.00 oere yn de Gysbert Japicx-seal, Tresoar, Bûterhoeke 1 yn Ljouwert. Tagong fergees. De redaksje fan 'de Moanne' en de Stichting de Moanne noegje jo fan herten út foar in foardrach fan de folgjende sprekkers: Jelle Krol yn petear mei skilder en skriuwer R.R. van der Leest Jacqueline Schrijver, direktrise Filmhuis Leeuwarden Paul van Dijk, skriuwer Nynke Rixt Jukema, arzjitekte [...]

 • 29 september 2011

  Tien ontwerpen zijn genomineerd voor de zesde Vredeman de Vriesprijs voor Vormgeving van de provincie Fryslân. Er kwamen 86 inzendingen binnen, 17 meer dan bij de vorige editie in 2009. Voorzitter van de jury, gedeputeerde Jannewietske de Vries, is tevreden: “Met deze prijs wil de provincie een impuls geven aan de vraag voor vormgeving in Fryslân. Als je kijkt naar de stijging van het aantal [...]