Nûmer 3

Publisearre op 19 mei 2015

De lêzende mins, Raynaud Ritsma
redaksjoneel, Wêrom noch keunst?
ynhâldsopjefte
Karen Bies, De aaien binne op
Henk Wolf, Nei it ûngemak
It bêste fan demoanne.nl
Dirk van Ginkel, Arjen Boerstra, Kanteling van kijken
Eppie Dam, De messen
Karen Bies, Anne Schulp, In T. Rex foar Anne Schulp
Huub Mous, Waarom nog kunst?
Froukje Sijtsma, Robert Dorn, De woorden en muziek komen vanzelf. Alsof het in de lucht hangt.
Poëzij, Simon Oosting
Portfolio, Tjitske Boersma
Tsjomme Dijkstra, Keunst op nije lokaasjes yn Ljouwert
Eline de Vries, Anne Frank
Ate Grypstra, Respekt
Jan Kleefstra, De poëzie van het land
It hert fan de ûndernimmer, Sjoerd Bottema
23tich, Jonge froulju sterk yn byld
Geart van der Meer, Obe en Edna
Marga Claus, Taalneed

In abonnemint op de Moanne kostet €40,00 jiers (bûtenlân €50,00). Abonneminten rinne lykop mei it kalinderjier en kinne opsein wurde foar 1 jannewaris. Nimme jo in jierabonnemint geandewei it jier, betelje jo nei rato. In proefabonnemint foar twa nûmers kostet €10,00. In los eksimplaar fan de Moanne kostet €6,50.

Sykje jo in aardich presintsje? Tink dan ris oan in kado-proefabonnemint op de Moanne. Foar €10,00 stjoere wy de twa earstfolgjende nûmers fan de Moanne nei de persoan oan wa’t jo dy kado jaan wolle. Jo krije dan wer in presintsje fan ús. Klik hjir foar de spesjale oanbieding.

Binne jo stiper fan de Afûk, Tresoar of de Fryske Akademy? Nim dan in abonnemint tjsin in redusearre taryf. Om fan dizze regeling gebrûk te meitsjen, nimme jo kontakt op mei ien fan krektneamde ynstellings. Hawwe jo oars noch fragen oer in abonnemint op de Moanne, mail dan nei: abonnemint@demoanne.nl.

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Atsje Straatsma Redaksjoneel, Stilte foar de stoarm Dirk van Ginkel, MediaLab. Tegengas en wandelzand Portfolio, Eveline van der Pas Elske Schotanus, Jorwert. [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Marijke Koetsier/Studio Smik Redaksjoneel – Subjektive atlas fan Fryslân Abe de Vries, Theunis Piersma: ‘De wrâld, dêr fielst dy ferantwurdlik foar’ Peter [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Anna Sikkes Redaksjoneel, De nije Moanne Dirk van Ginkel, Iedereen moet weten dat ‘Grond’ bestaat Bart Kingma, Novimber Karen Bies, Luzen Pier [...]