Nûmer 1

Publisearre op 31 januari 2017

De lêzende mins, Coen Waltmans
Redaksjoneel, Ernst Bruinsma, ‘It is net de kanarje dy’t nuvere wyskes fluitet’
Karen Bies, Quatrebras
Janpier Brands, Rotterdam
It bêste fan it web
Marita de Jong, Andrea Möller, ‘Ik wil kunst die mensen bij elkaar brengt en ontroert’
Portfolio Corina Blom
Bertus Mulder, ‘Anne Vondeling bûn de striid oan mei de NAM’
Arjan Hut, ‘Snapshots fan Winters’
Hans Smelik, ‘Breinwosken’
Zander Lamme, ‘Famylje Jongsma’
Sjoerd van Meteren, ‘Berlijnse notities’
Wendy Kennedy, Jamila Faber, ‘Schunnige truien en gebroken harten’
Onno Falkena, ‘De Noard-Fryske lobby: aktyf, mar kwetsber’
Reinder Rienk van der Leest, ‘Middeisskoft’
Elske Kampen, ‘Ta libben’, ‘Beskûl’, ‘Petear’
Albert van der Meer & Sytske Veltman, ‘Wat zal daar nog verder uit die Dreyfusgeschiedenis voortkomen?’
Adwin de Kluyver & Inge Nicolaij, ‘Er is iets groots iets wilds en rustigs gaande’
Tatiana Pratley, ‘De kerstman bestaat’

In abonnemint op de Moanne kostet €40,00 jiers (bûtenlân €50,00). Abonneminten rinne lykop mei it kalinderjier en kinne opsein wurde foar 1 jannewaris. Nimme jo in jierabonnemint geandewei it jier, betelje jo nei rato. In proefabonnemint foar twa nûmers kostet €10,00.

Sykje jo in aardich presintsje? Tink dan ris oan in kado-proefabonnemint op de Moanne. Foar €10,00 stjoere wy de twa earstfolgjende nûmers fan de Moanne nei de persoan oan wa’t jo dy kado jaan wolle. Jo krije dan wer in presintsje fan ús. Klik hjir foar de spesjale oanbieding.

Binne jo stiper fan de Afûk, Tresoar of de Fryske Akademy? Nim dan in abonnemint tjsin in redusearre taryf. Om fan dizze regeling gebrûk te meitsjen, nimme jo kontakt op mei ien fan krektneamde ynstellings. Hawwe jo oars noch fragen oer in abonnemint op de Moanne, mail dan nei: abonnemint@demoanne.nl.

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Atsje Straatsma Redaksjoneel, Stilte foar de stoarm Dirk van Ginkel, MediaLab. Tegengas en wandelzand Portfolio, Eveline van der Pas Elske Schotanus, Jorwert. [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Marijke Koetsier/Studio Smik Redaksjoneel – Subjektive atlas fan Fryslân Abe de Vries, Theunis Piersma: ‘De wrâld, dêr fielst dy ferantwurdlik foar’ Peter [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Anna Sikkes Redaksjoneel, De nije Moanne Dirk van Ginkel, Iedereen moet weten dat ‘Grond’ bestaat Bart Kingma, Novimber Karen Bies, Luzen Pier [...]