• Tryntsje Nauta

    7 juni 2024

    ELSKE SCHOTANUS -   As it om byldzjende keunst giet, lies ik ris, dan is it iennige sjenre dêr’t noch fernijing yn plakfynt, de strip. Soe dat wier wêze, dan jildt it yn elk gefal foar it wurk fan Skelte Siweris Braaksma, fan wa’t meikoarten de ‘ferstripping’ fan Willem Schoorstra syn histoaryske roman Rêdbâd. Kronyk fan in kening (2011) ferskynt. Fernijend as it giet om de [...]

  • 3 juli 2019

    PAUL VAN DIJK -  Op in waarme moandeitemoarn folgje ik de kronkeldyk dy’t nei Atelier de Frije Wyn liedt. Dat is de namme fan de buorkerij yn Allingawier dêr’t keunstner Frâns Faber (1950) en syn frou Minke tahâlde. Njonken syn frije wurk (grafiek, skilderijen), is Frâns Faber al jierren warber op yllustratyf mêd. Hy makket karikaturen, yllustraasjes en lêstendeis presintearre er syn earste graphic novel Doarp [...]

  • 8 juli 2014

    DICK VAN DER PLAS - De aventoeren fan Pompeblêdman.