• 20 november 2014

  DOUWE KOOTSTRA -  De Samler en syn Skat Yn it ferneamde folksferhaal ‘It spoek by de Skilige Piip’ - da’s in smoarch-wyt brechje eastlik fan it moaie doarp Feanwâlden - begraaft de wat aparte âlde haadpersoan, benaud as er is foar allerhanne sabeare wankend ûnheil - syn kistje mei jild, syn iennichste besit dêr’t er foar libbet. As man, hûs en omkritend beammeguod al lang [...]

 • 10 november 2014

  EELTSJE HETTINGA -  . (...) Ik heb mijn lot gelezen, maar het niet begrepen. Aan één soort klappen was ik maar gewend: aan van die klappen die in plaats van tanden de letters laten rollen uit je mond, met geur van bloed. Ut: 'Testamint' fan Boris Ryzji (1974-2011)   Maklik mei it net wêze, maklik mei it net wurde. It is ien fan de redens dat [...]

 • 13 oktober 2014

  SJOERD VAN METEREN -  Landschappen – een serie In januari 2006 begint Sjoerd de Vries aan een nieuwe serie werken, waarin hij het landschap anders benadert dan tot voor kort: Waar de lucht eerst op het tweede plan kwam, na het landschap, kiest hij er nu voor om eerst de lucht te ontwerpen en het landschap ‘erin mee te nemen’. Op zijn ezel staat een [...]

 • 10 oktober 2014

  SJOERD VAN METEREN -   E.M. Galerie bestiet 15 jier en Elzbiéta Middel frege 15 skriuwers en keunstners út Fryslân om harren fisy op de Fryske myte te ferbyldzjen. Ien fan de dielnimmers is Sjoerd van Meteren en de Moanne publisearret in útwreide fersy fan syn bydrage oan dizze útstalling dy't noch oant 22 novimber te sjen is.    Het plaatselijke is het enige universele [...]

 • 3 oktober 2014

  DIRK VAN GINKEL -  Tot 1 maart is er in het Fries Museum en in Museum Belvédère een grote overzichtstentoonstelling van Gerrit Benner te zien. Het Fries Museum toont vooral het vroege figuratieve werk, Museum Belvédère legt het accent op Benners latere, meer abstracte periode. Hij is, zo vermelden beide musea op hun website, ‘de beroemdste Friese schilder uit de 20ste eeuw’. Drie hedendaagse schilders [...]

 • 30 september 2014

  SITO WIJNGAARDEN -  Museummeiwurker en publisist Susan van den Berg docht op dit stuit ûndersyk nei it libben en wurk fan keunstskilder Sjoerd de Vries. It doel is om yn 2016, it jier wêryn’t de yn Aldehaske berne keunstner 75 jier wurde sil, in grutte oersjochtentoanstelling fan syn wurk te meitsjen yn Museum Belvédère. ‘Lijdend voorwerp’ Fan de rûchwei tolvehûndert wurken fan De Vries is [...]

 • 16 september 2014

  JANNEWIETSKE DE VRIES -   Ofrûne snein iepene deputearre Jannewietske de Vries yn Melklokaal op It Hearrenfean de eksposysje mei wurk fan Sies Bleeker. By dizze gelegenheid spruts sy de folgjende taspraak út.   Achte minsken, freonen fan Sies, Hjoed binne wy hjir byinoar om yn wurd, tinzen en byld eare te jaan oan Sies Bleeker. Ik fyn it prachtich dat Minke Postma en Albert [...]

 • 15 september 2014

  DIRK VAN GINKEL -  Tot 28 september toont Museum Belvédère werk van vier Zero-kunstenaars: Jan Schoonhoven, Henk Peeters, Leo Erb en Bernard Aubertin. Opvallend is dat hun werk niet is geselecteerd op de specifieke karakteristieken van de Zero-beweging - de overkoepelende benaming van de moderne stromingen uit het begin van de jaren zestig waarvan de Nederlandse Nul-groep een vitaal onderdeel was - maar op de [...]

 • 8 september 2014

  HENK VAN DER VEER -  “Ik wie befreone mei Bram op basis fan de keunst. Ik organisearre twa kear in solo-eksposysje foar him en ik die mei Bram noch twa kear mei oan in groepstentoanstelling. Dat wie myn freonskip mei Bram. Ien fan syn dochters hat mij ris ferteld dat Bram mar ien freon yn syn libben hân hat. Dat wie syn eardere buorman!” Galeryhâlder [...]