Earste ljipaai

Publisearre op 27 maart 2015

JOSSE DE HAAN – 

– foar myn pake Jehannes de Haan, 31 jier op 27/3/’15,

doe’t er ûnder Tsjom yn de Flearen moarns betiid

it earste ljipaai fan Fryslân fûn –

 

 

 

do hast foar my de tiid fermannichfâldige – yn libben hâlden

100 jier bist neaken stim yn ‘t neitinken – gjin lûd en lichem

dyn namme en foto baarnd yn tegels – in ljip, in nêst, in aai

 

do hast de hij foargoed ferrifele – hy kopkerôle oer de five

ferliedest de jok yn de lege laaikes – se joech har skûlplak oan

mei de pols as maat sprongst oer de molier – sykjend each

 

bist in stjurre emoasje yn de famyljestoarje – aaisikerslatyn

ik kin dagen oer dy fantasearje boppe dyn foto – do ljeppend

yn de pet dat noch waarme spikkelaaike – it earste fan dat jier

 

op âlde maaie ferhúzesto fan boer nei boer – yn ‘e ljippehoeke

yn april knipeagest nei dyn kontrakt – fertsjinnest der wat by

ek al sprongen de boeren dy op ‘e hûd – do woest it earste aai

 

no tsjoen ik dy nei krap 100 jier yn libben – wrâlden fan poëzy

myn monolooch ferdûbelet him ta in petear – ik wol dy sizze

hoe’t ik dat earste aai bewûnderje – it ljipaai fan dyn libben

 

bist foar ’t earst op ‘e trein stapt – yn ‘t troupak nei Ljouwert

it aai lottere, yn in skaaltsje seachmoal – oan in reade bûsdoek

op it Provinsjehûs wiest even Kening – de Kommissaris hofnar

 

20 gûne ljipaai-jild joech romte – in sulverrinkje foar de frou

 

 

Josse de Haan, Hendaye – Maijos Baita – France. (july 2011).

 

Dit gedicht oer myn pake Jehannes is yn maart 2012 ferskynd yn: Pieter Breuker, Kostelijke Koopwaar, Wijdemeer. En yn 2013 yn: Josse de Haan, Frozen moonlight yn myn hannen, Elikser. Pieter Breuker hat earjuster in nij boek publisearre oer it aaisykjen mei de titel: Ljip en aai yn hert en holle, Wijdemeer. No’t it aaisykjen sa’t it liket foargoed foarby is, kinne fersen en boeken oer dy folkssport de herinnering yn libben hâlde.

Kategory
Tags

Gjin tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels