Ina Schroders-Zeeders: Kaïns razernij

Publisearre op 21 maart 2022

Snein 13 maart liet Ina Schroders-Zeeders fan har hearre yn Ytkafee De Basuin yn Ljouwert by ‘Optrede foar de frede’, in kulturele manifestaasje foar de frede. No opnij hat dizze Eilândichter fan Skylge in gedicht skreaun oer de oarloch yn Oekraïne: ‘Kaïns razernij’, de Fryske oersetting is fan Syds Wiersma.

De gearkomste ‘Optrede foar de frede’ wie in inisjatyf fan dichterskollektyf RIXT, kultureel opinyblêd De Moanne en City of Literature Ljouwert. De tagong wie fergees, mei in donaasje nei draachkrêft oan Giro555, de middei hat mear as tûzen euro opsmiten.

Kaïns razernij

een broedermoord vindt plaats in zonnig landschap

waar later gele bloemen bloeien

 

voor nu telt nog het vluchten van de onschuld

de angst voor wreedheid van een bittere despoot

 

nu redeloos de oostenwind hier huishoudt

wacht de natuur alvast tot alles is bedaard

en Abels dood met bloemen wordt gewroken

 

een doffe groene helm zal snel gaan roesten

om nest te worden van een glanzend duivenpaar

 

© Ina Schroders-Zeeders

 

Kaïn is mâl

in bruorremoard fynt plak yn sinnich gea
dêr’t letter giele blommen bloeie

foar no telt noch it flechtsjen fan de ûnskuld
de eangst foar wredens fan in bittere despoat

no’t redeleas de eastewyn hjir húshâldt
wachtet de natoer alfêst oant alles delbêde is
en Abel syn dea mei blommen wreekt wurdt

in doffe griene helm sil gau rustkje om nêst
te wurden fan in glânzjend dowespantsje

oersetting: Syds Wiersma

 

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels